Rusko varuje Facebook, Google a Twitter pred porušovaním zákonov

Rus­ký re­gu­lač­ný or­gán Ros­kom­na­dzor va­ro­val spo­loč­nos­ti Goog­le, Twit­ter a Fa­ce­book, že po­ru­šu­jú rus­ké zá­ko­ny tý­ka­jú­ce sa inter­ne­tu. Ho­vor­ca re­gu­lač­né­ho úra­du Va­dim Am­pe­lon­sky zá­ro­veň vo štvr­tok uvie­dol, že spo­loč­nos­ti ris­ku­jú za­blo­ko­va­nie, ak ich čin­nosť ne­bu­de v sú­la­de s pra­vid­la­mi. "V na­šich lis­toch pri­po­mí­na­me spo­loč­nos­tiam dôs­led­ky po­ru­šo­va­nia le­gis­la­tí­vy," po­ve­dal. Zá­ro­veň uvie­dol, že vzhľa­dom na šif­ro­va­ciu tech­no­ló­giu, kto­rú tie­to tri fir­my pou­ží­va­jú, Rus­ko ne­má mož­nosť blo­ko­vať kon­krét­ne inter­ne­to­vé strán­ky, tak­že blo­ko­va­nie ur­či­té­ho ob­sa­hu je mož­né je­di­ne za­blo­ko­va­ním ce­lej služ­by.

Ros­kom­na­dzor žia­da spo­loč­nos­ti, aby reš­pek­to­va­li inter­ne­to­vé zá­ko­ny, kto­ré kri­ti­ci pre­zi­den­ta Vla­di­mi­ra Pu­ti­na po­va­žu­jú za cen­zú­ru. Pod­ľa ru­ských zá­ko­nov mu­sia spo­loč­nos­ti Goog­le, Twit­ter a Fa­ce­book od­ov­zdá­vať in­for­má­cie o blo­ge­roch, kto­rí ma­jú viac ako 3 tis. či­ta­te­ľov den­ne. Tak­tiež mu­sia blo­ko­vať prís­tup na strán­ky, kto­rých ob­sah pod­ľa úra­du Ros­kom­na­dzor vy­vo­lá­va "neschvá­le­né pro­tes­ty a ne­po­ko­je".

Spo­loč­nosť Fa­ce­book uvied­la, že na vlád­ne žia­dos­ti o úda­je od­po­ve­dá v sú­la­de s po­li­ti­kou spo­loč­nos­ti a v sú­la­de s re­gio­nál­ny­mi zá­kon­mi a me­dzi­ná­rod­ný­mi štan­dar­dmi. Z úda­jov na strán­ke spo­loč­nos­ti vy­plý­va, že fir­ma Fa­ce­book od­miet­la obid­ve z dvoch žia­dos­tí rus­kej vlá­dy o úda­je o uží­va­te­ľoch. Na dru­hej stra­ne spo­loč­nosť pos­kyt­la ame­ric­kým sú­dom úda­je v tak­mer 80 % prí­pa­dov zo 14 tis. žia­dos­tí.

V po­dob­nej mie­re ko­mu­ni­ku­je s ame­ric­ký­mi súd­mi aj spo­loč­nosť Twit­ter. V dru­hej po­lo­vi­ci mi­nu­lé­ho ro­ka však spo­loč­nosť od­miet­la 108 žia­dos­tí rus­kej vlá­dy. Fir­ma Goog­le rea­go­va­la na žia­dos­ti rus­kej vlá­dy v pia­tich per­cen­tách zo 134 žia­dos­tí. To je tak­tiež vý­raz­ne me­nej ako v prí­pa­de ko­mu­ni­ká­cie s ame­ric­ký­mi úrad­mi.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter