Facebook sa mení na novinový stánok. Nová funkcia umožní 10x rýchlejšie načítanie článkov

Fa­ce­book oh­lá­sil no­vú fun­kciu, kto­rá vý­raz­ne urý­chľu­je na­čí­ta­nie no­vi­no­vých člán­kov tým, že sú hos­to­va­né na server­och spo­loč­nos­ti.

In­stant Ar­tic­les sa sna­ží rie­šiť tech­nic­ký prob­lém - po­ma­lé na­čí­ta­nie člán­kov - tech­nic­kým rie­še­ním, a to pred­na­čí­ta­ním (pre­loa­din­gom) člán­kov, kto­ré sú tak k dis­po­zí­cii ih­neď. Hos­to­va­nie člán­kov na Fa­ce­boo­ku nie je zá­sad­ne od­liš­né od pred­chá­dza­jú­cich pre­su­nov ob­sa­hu napr. na tzv. sie­te CDN (con­tent-de­li­ve­ry networks), ako je napr. Aka­mai, či na vi­deo­hos­tin­go­vé služ­by, ako je YouTu­be. Vý­ho­dy pre pou­ží­va­te­ľov sú jas­né.

Pod­ľa vy­jad­re­nia Fa­ce­boo­ku na­čí­ta­nie člán­kov na mo­bil­nom za­ria­de­ní štan­dar­dne tr­va­lo v prie­me­re osem se­kúnd, fun­kcia In­stant Ar­tic­les to vraj vlád­ne de­sať krát rých­lej­šie. No­vin­ka pri­ná­ša aj množ­stvo inter­ak­tív­nych fun­kcií. Pri čí­ta­ní člán­kov mož­no preh­rá­vať sú­vi­sia­ce vi­deá, pre­hlia­dať fo­tog­ra­fie vo vy­so­kom roz­lí­še­ní či inter­ak­tív­ne ma­py, po­čú­vať zvu­ko­vé ti­tul­ky a do­kon­ca aj ko­men­to­vať jed­not­li­vé čas­ti člán­ku.

Vy­da­va­te­lia pri­tom ma­jú nad svo­jím ob­sa­hom kon­tro­lu - mô­žu ov­plyv­niť vzhľad svo­jich člán­kov, pri­dá­vať do nich vlas­tnú rek­la­mu, ale aj sle­do­vať, koľ­ko ľu­dí si ich pre­čí­ta­lo, a to po­mo­cou me­ra­ča Com­Sco­re a ďal­ších ana­ly­tic­kých nás­tro­jov.

fb_instant_articles2.jpg

„V pod­sta­te je to nás­troj, kto­rý umož­ňu­je vy­da­va­te­ľom pos­kyt­núť pre svo­jich či­ta­te­ľov lep­ší zá­ži­tok na Fa­ce­boo­ku," po­ve­dal pro­duk­to­vý ria­di­teľ Fa­ce­boo­ku Chris Cox. „In­stant Ar­tic­les im umož­ní za­bez­pe­čiť rých­le a inter­ak­tív­ne člán­ky pri za­cho­va­ní ich kon­tro­ly nad ob­sa­hom aj ob­chod­ným mo­de­lom."

Fa­ce­book za­tiaľ spo­lup­ra­cu­je s de­via­ti­mi par­tner­mi: New York Ti­mes, Na­tio­nal Geog­rap­hic, Buz­zFeed, NBC, At­lan­tik, The Guar­dian, BBC News, Spie­gel a Bild.

Fun­kcia In­stant Ar­tic­les je v sú­čas­nos­ti dos­tup­ná len pre iP­ho­ne, k dis­po­zí­cii sú člán­ky pub­li­ko­va­né v The New York Ti­mes, Buz­zFeed, Na­tio­nal Geog­rap­hic, NBC a At­lan­tik. An­droid by sa mal dos­tať na rad čos­ko­ro. Ak pou­ží­va­teľ klik­ne na od­kaz v inej ap­li­ká­cii či na des­kto­po­vom webe, bu­de pres­me­ro­va­ný na da­ný web tak ako do­te­raz.

Niek­to­rí žur­na­lis­ti však na no­vú fun­kciu hľa­dia s oba­va­mi - Fa­ce­book má to­tiž ob­rov­ské množ­stvo pou­ží­va­te­ľov a ľu­dia na ňom trá­via ve­ľa ča­su. Mo­hol by vy­užiť svoj vplyv na to, aby us­mer­ňo­val pou­ží­va­te­ľov, aké člán­ky ma­jú čí­tať.

Zdroj: me­dia.fb.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter