Ešte jednoduchšie streamovanie pirátskych filmov. Popcorn funguje už aj v prehliadači

Mož­no si spo­me­nie­te na Pop­corn Ti­me, aký­si pi­rát­sky Net­flix s bo­ha­tou zá­so­bou fil­mov, kto­ré sa da­li preh­rá­vať vďa­ka pro­to­ko­lu P2P Bit­Torrent. Te­raz mô­že­te „Net­flix pre torren­ty“ Pop­corn Ti­me pou­ží­vať aj vo svo­jom pre­hlia­da­či.

No­vá webo­vá strán­ka Pop­cor­nI­nYourBroswer.net pos­ky­tu­je rov­na­ké služ­by ako Pop­corn Ti­me, iba­že pria­mo vo va­šom pre­hlia­da­či. Vi­deá mô­že­te sle­do­vať pria­mo z webu, bez nut­nos­ti sťa­ho­vať čo­koľ­vek do svoj­ho za­ria­de­nia. Ob­sah je mash-up torrent z webu pi­rát­skej sku­pi­ny YTS. Ako vy­rov­ná­va­cia pa­mäť slú­žia server­y coi­na­do.io. Fun­gu­jú ako clou­do­vý torren­to­vý klient, tak­že dá­ta sťa­hu­jú a up­loa­du­jú u se­ba.

popcorn_films2.jpg

Pou­ží­va­teľ sa iba pri­po­jí k ob­ra­zo­vé­mu strea­mu po­mo­cou pre­hlia­da­ča HTML5. Pô­vod­ný open sour­ce pro­jekt Pop­corn Ti­me umož­ňo­val strea­mo­vať torren­ty v roz­hra­ní po­dob­nom Net­flixu, bol však pod tla­kom ochran­cov autor­ských práv vy­pnu­tý tak­mer hneď po spus­te­ní. Na vý­vo­ji sof­tvé­ru sa po­die­ľa­lo množ­stvo rôz­nych sku­pín a naj­mä ano­nym­ní prog­ra­má­to­ri. Clo­sed-sour­ce ver­zia je te­raz na do­mov­skej strán­ke Pop­corn-Ti­me.se. Uvi­dí­me, ako dl­ho bu­de fun­go­vať.

Zdroj: giz­mo­do.com
pcmag.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter