Japonskí seniori dostanú iPady zadarmo. Mali by im pomôcť skvalitniť život

Mi­lió­ny se­nio­rov v Ja­pon­sku mož­no dos­ta­nú iPa­dy za­dar­mo. Tab­le­ty so špe­ciál­ny­mi prog­ra­ma­mi by im ma­li po­môcť zlep­šiť kva­li­tu ži­vo­ta, a to nap­rík­lad aj tým, že by im pri­po­mí­na­li, ke­dy si ma­jú vziať lie­ky.

Ja­pon­ská po­pu­lá­cia neus­tá­le star­ne. Zhru­ba štvr­ti­na zo 127 mi­lió­nov oby­va­te­ľov Ja­pon­ska do­sa­hu­je vek 65 ro­kov a ten­to po­mer by mal v nas­le­du­jú­cich de­sať­ro­čiach zvý­šiť až na 40 %.

Ja­pon­ská poš­ta spo­lu s IBM a App­le chcú do­po­môcť ku skva­lit­ne­niu ži­vo­ta ja­pon­ských se­nio­rov spus­te­ním skú­šob­né­ho prog­ra­mu už v ok­tób­ri toh­to ro­ka. V rám­ci ne­ho pos­kyt­nú tab­le­ty za­dar­mo až ti­síc­ke se­nio­rov. Tí ich bu­dú môcť vy­uží­vať po­čas šies­tich me­sia­cov bez nut­nos­ti pla­tiť inter­ne­to­vé pri­po­je­nie. Ak tes­to­va­nie pre­beh­ne ús­peš­ne, vý­sled­kom by bo­lo, že do ro­ku 2020 by až päť mi­lió­nov ja­pon­ských se­nio­rov zís­ka­lo iPad bez­plat­ne.

V sú­čas­nos­ti ja­pon­ská poš­ta pos­ky­tu­je me­sač­nú služ­bu za 1000 je­nov. V rám­ci nej poš­to­ví do­ru­čo­va­te­lia kon­tro­lu­jú star­ších oby­va­te­ľov a o ich zdra­vot­nom sta­ve i o tom, ako sa im da­rí, in­for­mu­jú ich prí­buz­ných.

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter