Službu na ukladanie big data a ich následnú analýzu spustil Google

Goog­le spus­til be­ta ver­ziu no­vej služ­by s náz­vom Goog­le Cloud Big­tab­le, kto­rá je ur­če­ná na uk­la­da­nie veľ­kých ob­je­mov dát. No­vú služ­bu bu­dú môcť fir­my vy­uží­vať nap­rík­lad na uk­la­da­nie dát zís­ka­ných zo sen­zo­rov rôz­nych za­ria­de­ní a na ich nes­kor­šiu ana­lý­zu.

Ako uvie­dol šéf pro­duk­to­vé­ho ma­naž­men­tu pre Goog­le Cloud Plat­form Tom Ker­shaw, Goog­le Cloud Big­tab­le „je za­lo­že­ný na tech­no­ló­gii, kto­rú Goog­le pou­ží­va inter­ne už nie­koľ­ko ro­kov, tak­že nej­de o úpl­nú no­vin­ku". Na Big­tab­le beží ve­ľa kľú­čo­vých slu­žieb Goog­lu vrá­ta­ne Goog­le Search, Gmail a Goog­le Ana­ly­tics.

Ako do­dal Ker­shaw, tech­no­ló­giu mô­žu vy­užiť spo­loč­nos­ti pod­ni­ka­jú­ce az­da vo všet­kých od­vet­viach - od te­le­ko­mu­ni­ká­cií cez rek­la­mu až po ener­ge­ti­ku.

Do Goog­le Cloud Big­tab­le mô­žu zá­kaz­ní­ci za­pi­so­vať dá­ta (a nás­led­ne ich čí­tať) po­mo­cou API ur­če­né­ho pre Apa­che HBa­se, vďa­ka čo­mu zá­kaz­ní­ci mô­žu služ­bu ľah­ko pre­po­jiť so sof­tvé­rom Ha­doop, čo je po­pu­lár­na open sour­ce plat­for­ma ur­če­ná na spra­co­va­nie veľ­kých ob­je­mov dát.

Goog­le Cloud Big­tab­le je kom­pa­ti­bil­ný aj s iný­mi clou­do­vý­mi služ­ba­mi Goog­lu, ako je Goog­le BigQuery či Goog­le Cloud Da­taf­low.

No­vá služ­ba je pl­ne pod kon­tro­lou Goog­lu, kto­rý dá­ta zá­lo­hu­je a sta­rá sa o ich bez­peč­nosť. S pos­tup­ným ná­ras­tom ob­je­mu dát Goog­le auto­ma­tic­ky pos­ky­tu­je ďal­ší pries­tor na ich uk­la­da­nie. Pod­ľa Goog­lu Big­tab­le vy­uží­va už via­ce­ro veľ­kých fi­riem. Nap­rík­lad spo­loč­nosť Sun­gard na Cloud Big­da­ta pos­ta­vi­la svoj sys­tém, kto­rý vie pri­jí­mať 2,5 mi­lió­na správ za se­kun­du.

Ce­na služ­by Goog­le Cloud Big­tab­le zá­vi­sí od mno­hých fak­to­rov, vy­skú­šať si ju však te­raz mô­že­te úpl­ne za­dar­mo.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter