Recenzia: Netradičné mobilné aplikácie

V ap­li­kač­ných ob­cho­doch ob­čas ob­ja­ví­te ap­li­ká­cie, kto­ré sa tro­chu vy­my­ka­jú z bež­né­ho rám­ca. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov net­ra­dič­ným a ino­va­tív­nym spô­so­bom vy­uží­va­jú bo­ha­tú sen­zo­ro­vú vý­ba­vu za­ria­de­nia, prí­pad­ne sú inak vý­ni­moč­né.

Pred­sta­ví­me len se­rióz­ne fun­gu­jú­ce ap­li­ká­cie, ne­bu­de­me sa ve­no­vať tým, kto­ré si­mu­lu­jú roz­bi­tie sk­la dis­ple­ja, is­kre­nie me­dzi pr­stom a mo­bi­lom, mo­ni­to­ro­va­nie ná­la­dy a po­dob­ne. Za­čne­me ap­li­ká­cia­mi, pri kto­rých nie je jed­no­du­ché od­ha­liť, ako fun­gu­jú, a čas­to nie ste si is­tí, či ide len o zá­bav­nú fik­ciu. Ve­de­li ste, že za­ria­de­nie s iOS (iP­ho­ne, iPad) do­ká­že sní­mať frek­ven­ciu pul­zu sr­dca bez aké­ho­koľ­vek dopl­nko­vé­ho prís­lu­šen­stva? Vy­skú­šaj­te nap­rík­lad ap­li­ká­ciu Car­dio­graph. Prin­cíp sní­ma­nia je rov­na­ký, ako vy­uží­va­jú „ko­líč­ko­vé" sní­ma­če na za­ria­de­niach fit­nes. Pri pum­po­va­ní kr­vi do vlá­soč­níc sa po­čas kaž­dé­ho te­pu me­ní pries­vit­nosť váš­ho prs­ta. Spo­mí­na­né sní­ma­če pres­ve­cu­jú prst infra­čer­ve­ným svet­lom. Ap­li­ká­cia Car­dio­graph fun­gu­je tak, že po­lo­ží­te prst na ka­me­ru na za­dnej stra­ne za­ria­de­nia s iOS a cez ka­me­ru sa sní­ma zme­na pries­vit­nos­ti váš­ho prs­ta vzhľa­dom na von­kaj­šie svet­lo. Za­kry­je­te pr­stom ka­me­ru a mô­že­te me­rať. Ap­li­ká­cia, sa­moz­rej­me, naj­lep­šie fun­gu­je, keď za­ria­de­nie s iOS na­to­čí­te tak, aby bol prst za­krý­va­jú­ci ka­me­ru os­vet­le­ný sl­neč­ným svet­lom ale­bo blíz­ko sto­ja­cou lam­pou.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter