Bezplatné androidové aplikácie sa v tichosti pripájajú na reklamné a sledovacie servery

Bez­peč­nos­tní vý­skum­ní­ci vy­vi­nu­li an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rá je schop­ná va­ro­vať, keď iné ap­li­ká­cie in­šta­lo­va­né na te­le­fó­ne či tab­le­te v skry­tos­ti sle­du­jú pou­ží­va­te­ľa a pri­pá­ja­jú sa na rek­lam­né sie­te.

Pro­to­typ ap­li­ká­cie No­Su­chApp, kto­rú vy­vi­nu­li od­bor­ní­ci z fran­cúz­skych spo­loč­nos­tí Eure­com a Tech­ni­co­lor Re­search, fun­gu­je ako tzv. on-board proxy - mo­ni­to­ru­je pre­vádz­ku a po­rov­ná­va ad­re­sy URL, na kto­ré sa skry­to pri­pá­ja­jú iné ap­li­ká­cie, so zoz­na­mom zná­mych do­mén slú­žia­cich na sle­do­va­nie pou­ží­va­te­ľov a dis­tri­bú­ciu rek­la­my.

„Pre ne­dos­ta­toč­ný doh­ľad v An­droid Play Sto­re sa mô­že ľah­ko stať, že si pou­ží­va­te­lia nain­šta­lu­jú ap­li­ká­cie po­chyb­né­ho pô­vo­du ale­bo ta­ké, kto­ré skry­to vy­ko­ná­va­jú ak­ti­vi­ty, aké pou­ží­va­te­lia ne­ra­di vi­dia," vy­jad­ri­li sa vý­skum­ní­ci vo svo­jom člán­ku pub­li­ko­va­nom v Cor­nell Uni­ver­si­ty Lib­ra­ry ar­chi­ve

Vý­skum­ní­ci otes­to­va­li 2146 ap­li­ká­cií s op­ráv­ne­ním pris­tu­po­vať na inter­net z 25 rôz­nych ka­te­gó­rií v Play Sto­re. Uká­za­lo sa, že až 1710 z nich ge­ne­ro­va­lo sie­ťo­vú pre­vádz­ku, pri­čom sa pri­pá­ja­li prib­liž­ne na 250 000 adries URL z 1985 do­mén naj­vyš­šej úrov­ne. Štú­dia zis­ti­la, že niek­to­ré ap­li­ká­cie sa v prie­be­hu nie­koľ­kých mi­nút po spus­te­ní pri­po­ja na viac ako 2000 adries URL, za­tiaľ čo iné vy­ge­ne­ro­va­li viac ako 1000 po­žia­da­viek HTTP.

Až 67 % tes­to­va­ných ap­li­ká­cií sa pri­pá­ja­lo na zná­me do­mé­ny s rek­la­mou, pri­čom kaž­dá sa pri­po­ji­la v prie­me­re na 40 rôz­nych URL. Ďal­ších 26,8 % tes­to­va­ných ap­li­ká­cií sa pri­pá­ja­lo na sle­do­va­cie URL, v niek­to­rých prí­pa­doch ap­li­ká­cie po­žia­da­li o pri­po­je­nie na viac než 800 URL. Pri­tom ske­no­va­nia Vi­rus­To­tal a Webu­ta­tion ozna­či­li 5,6 % po­ža­do­va­ných adries URL ako po­doz­ri­vé a 2,9 % ako ne­bez­peč­né.

„Pre­zen­to­va­né vý­sled­ky jas­ne uka­zu­jú, že ap­li­ká­cie z Goog­le Play Sto­re sa čas­to pri­pá­ja­jú k cie­ľom, kto­ré nie sú ne­vyh­nut­né na ich pre­vádz­ku. Na­vy­še veľ­ká časť tej­to ko­mu­ni­ká­cie je pre pou­ží­va­te­ľov úpl­ne skry­tá," pí­še sa v člán­ku.

Ap­li­ká­cia No­Su­chApp je ur­če­ná len pre An­droid, vý­skum­ní­ci sa to­tiž naz­dá­va­jú, že prís­na kon­tro­la v iOS App Sto­re má priaz­ni­vý efekt a za­chy­tí ap­li­ká­cie s ne­ko­rek­tným sprá­va­ním eš­te pred ich vy­da­ním.

Zdroj: the­re­gis­ter.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter