Viac než pätina slovenských používateľov kliká na reklamné banery

Slo­ven­sko má spo­lu s Ma­ďar­skom dru­hý naj­vyš­ší po­čet pou­ží­va­te­ľov v re­gió­ne CEE, kto­rí kli­ka­jú na rek­la­my: viac ako pä­ti­na slo­ven­ských pou­ží­va­te­ľov u nás rea­gu­je na ba­ne­ry klik­nu­tím. Viac kli­ka­jú­cich pou­ží­va­te­ľov bo­lo za­zna­me­na­ných iba v Poľ­sku.

Na dis­ple­jo­vé rek­la­my na Slo­ven­sku kli­ká viac žien ako mu­žov: CTR do­sa­hu­je hod­no­ty vo vý­ške 0,38 % u mu­žov a 0,44 % u žien. Vy­ššie CTR žien ako v prí­pa­de mu­žov bo­lo za­zna­me­na­né vo väč­ši­ne kra­jín stred­nej a vý­chod­nej Euró­py. Tie­to dá­ta pri­ná­ša štú­dia ge­miu­sAd­Mo­ni­tor od spo­loč­nos­ti Ge­mius.

1. Po­diel pou­ží­va­te­ľov, kto­rí kli­ka­jú na rek­lam­né ba­ne­ry vo vy­bra­ných štá­toch re­gió­nu CEE

tabulka1.bmp

Zdroj: ge­miu­sAd­Mo­ni­tor, 9. 2014

Prie­mer­ná mie­ra prek­li­ku do­siah­la na Slo­ven­sku 0,41 %, čo je mier­ne pod prie­me­rom re­gió­nu, kto­rý či­ní 0,45 %. Naj­vyš­šie CTR v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py bo­lo za­zna­me­na­né na Uk­ra­ji­ne (0,89 %) a v Chor­vát­sku (0,71 %), nao­pak, naj­niž­šie v Ma­ďar­sku (0,21 %).

2. Mie­ra prek­li­ku vo vy­bra­ných štá­toch re­gió­nu CEE

tabulka2.bmp

Zdroj: ge­miu­sAd­Mo­ni­tor, 9. 2014

Roz­de­le­nie CTR pod­ľa ve­ku pou­ží­va­te­ľov uka­zu­je na vý­raz­né roz­die­ly. Naj­vyš­šiu mie­ru prek­li­ku ge­ne­ru­je naj­mlad­šia sku­pi­na pou­ží­va­te­ľov vo ve­ku 16-24 ro­kov (0,48 %), čo je cha­rak­te­ris­tic­ké pre väč­ši­nu skú­ma­ných štá­tov. O nie­čo star­šia ve­ko­vá ka­te­gó­ria (25-34 ro­kov) ge­ne­ru­je, nao­pak, naj­niž­šie CTR o hod­no­te 0,38 %.

Štú­dia ge­miu­sAd­mo­ni­tor za­hŕňa kam­pa­ne me­ra­né po­mo­cou nás­tro­jov ge­mius­Di­rec­tEf­fect a ge­mius­Pro­fi­leEf­fect v tri­nás­tich štá­toch re­gió­nu CEE, v kto­rých spo­loč­nosť Ge­mius me­ria as­poň 50 % on-li­ne rek­lam­ných kam­pa­ní: v Čes­kej re­pub­li­ke, na Slo­ven­sku, v Es­tón­sku, Ru­mun­sku, Poľ­sku, Ma­ďar­sku, Slo­vin­sku, Chor­vát­sku, Srbsku, Bul­har­sku, Lit­ve, Lo­tyš­sku a na Uk­ra­ji­ne.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter