Politici na Facebooku. Prehľad toho najlepšieho, čo Slovensko dokáže ponúknuť

Kto nie je na Fa­ce­boo­ku, ako­by ani ne­žil. To­to ne­pí­sa­né pra­vid­lo za­znie­va v na­šom oko­lí čo­raz čas­tej­šie. Svo­je o tom ve­dia už aj na­ši ro­di­čia, su­se­dia, svo­je fa­nú­ši­kov­ské strán­ky ma­jú her­ci, spe­vá­ci či mno­hí špor­tov­ci. Vý­nim­kou nie sú ani na­ši po­li­ti­ci, kto­rí tak­tiež idú s do­bou a so svo­ji­mi po­ten­ciál­ny­mi, či ak­tuál­ny­mi vo­lič­mi, ale aj mno­hý­mi od­por­ca­mi ko­mu­ni­ku­jú prá­ve pros­tred­níc­tvom svoj­ho fan­pa­ge na Fa­ce­boo­ku. Niek­to­rí ši­kov­ne, niek­to­rí neoh­ra­ba­ne, no kaž­dý svoj­sky. Pri­ná­ša­me vám to naj­lep­šie, čo slo­ven­ský po­li­tic­ký Fa­ce­book do­ká­že po­núk­nuť.

An­drej Kis­ka

Na­priek to­mu, že ten­to člá­nok ne­má žiadneho ví­ťa­za, ani po­ra­ze­né­ho, hla­va štá­tu si as­poň po­my­sel­né pr­vé mies­to za­slú­ži. Mi­ni­mál­ne kvô­li svoj­mu re­kor­dné­mu poč­tu „laj­kov". Na tak­mer 550 000 fa­nú­ši­kov Maj­ka Spi­ri­ta sí­ce ne­má, ale ani svo­ji­mi ne­ce­lý­mi 200 000 sa ne­má za čo han­biť. Čo sa sa­mot­né­ho ob­sa­hu tý­ka, pán pre­zi­dent a správ­co­via je­ho Fa­ce­boo­ku dba­jú na to, aby bol je­ho ob­sah pes­trý. Fot­ky zo stret­nu­tí so štu­den­tmi strie­da­jú fot­ky so slo­ven­ský­mi špor­tov­ca­mi a tie sú dopl­ne­né fot­ka­mi s od­bo­rár­mi, či vo­jak­mi. Fa­nú­ši­ko­via náš­ho pre­zi­den­ta si tak mô­žu vy­skla­dať ce­lý fo­toal­bum. Se­rióz­nych od­bor­ných člán­kov, či tla­čo­vých správ je však na je­ho pro­fi­le ako šaf­ra­nu.

Po­čet fa­nú­ši­kov: 186 427

www.fa­ce­book.com/An­drej­Kis­ka

Da­niel Lip­šic

Člo­vek, kto­rý sa na na­šej po­li­tic­kej scé­ne po­hy­bu­je už ro­ky, vie, čo ro­bí. Aký št­ýl vy­zná­va na ve­rej­nos­ti, tak pô­so­bí aj na Fa­ce­boo­ku. Da­niel Lip­šic je kon­zer­va­tív­ny a pre nie­ko­ho „su­chár" aj vo vir­tuál­nom sve­te. Ak sa chce­te za­ba­viť, roz­hod­ne nav­štív­te pro­fil nie­ko­ho iné­ho, tu ve­ľa sran­dy ne­za­ži­je­te. Svoj Fan­pa­ge vy­uží­va vý­hrad­ne na ko­mu­ni­ká­ciu svo­jich po­li­tic­kých ak­ti­vít. Tre­ba uz­nať, že to ro­bí dob­re, pra­vi­del­né strie­da­nie vi­deí, člán­kov a fo­tog­ra­fií do­dá­va­jú je­ho vir­tuál­ne­mu ob­ra­zu se­rióz­nosť. Aj keď je to tak tro­chu nu­da....

Po­čet fa­nú­ši­kov: 19 602

www.fa­ce­book.com/da­niel.lip­sic

Da­niel Kraj­cer

Mô­že­te na­mie­tať, koľ­ko chce­te, Fa­ce­book pat­rí už po­koj­ne mô­že­te rá­tať ako sú­časť dneš­nej kul­tú­ry. Pre­to je otáz­ne, pre­čo má exmi­nis­ter kul­tú­ry Da­niel Kraj­cer tak za­sta­ra­lý fa­nú­ši­kov­ský pro­fil. Pos­led­ný sta­tus bol pri­da­ný kon­com ja­nuá­ra 2014, ke­dy eš­te há­jil far­by Lip­ši­co­vej NO­VY. Kraj­cer na ko­mu­ni­ká­ciu so svo­ji­mi fa­nú­šik­mi vy­uží­va svoj osob­ný pro­fil, kde má však už tak­mer pl­ný „frien­dlist". Do fi­nál­ne­ho li­mi­tu 5000 pria­te­ľov mu chý­ba už len 25 pria­te­ľov a viac si ich pri­dať ne­bu­de môcť. Za­is­te, aj to má svo­ju vý­ho­du, je­ho frien­dlist to­tiž tak­mer 100% tvo­ria len je­ho pod­po­ro­va­te­lia, anti­fa­nú­ši­kov si pred­sa v zoz­na­me dr­žať ne­bu­de. Troš­ku po­pu­lis­tic­ké, ale na Slo­ven­sku bež­né...

Po­čet fa­nú­ši­kov: 1 871

www.fa­ce­book.com/Da­nielKraj­cer­NO­VA

Ján Čar­no­gur­ský

Neús­peš­ný kan­di­dát na pre­zi­den­ta Ján Čar­no­gur­ský má na svo­jom fa­nú­ši­kov­skom pro­fi­le úc­ty­hod­ných 9000 fa­nú­ši­kov. Úcty­hod­ných pre­to, že je to vzhľa­dom na druh ob­sa­hu, kto­rý na Fa­ce­boo­ku pre­zen­tu­je, po­mer­ne veľ­ké čís­lo. Pra­vi­del­ne sa to­tiž ve­nu­je ko­mu­ni­ká­cii jed­nej té­my doo­ko­la (mo­men­tál­ne boj pro­ti zá­klad­niam NA­TO ), kto­rú sem - tam preš­pi­ku­je pro­rus­kým sta­tu­som. Pro­ti gus­tu žia­den diš­pu­tát a to pla­tí aj o je­ho fa­nú­ši­koch...

Po­čet fa­nú­ši­kov: 9 142

www.fa­ce­book.com/jan.car­no­gur­sky

Ro­bert Fi­co

Tvor­ca ob­sa­hu Fa­ce­boo­ko­vé­ho fan­pa­ge náš­ho pre­mié­ra zrej­me od­le­tel na roč­nú do­vo­len­ku s člo­ve­kom, kto­rý spra­vu­je fan­pa­ge aj Da­nie­la Kraj­ce­ra. Pos­led­ný pri­da­ný sta­tus bol v ja­nuá­ri 2014, čo je pre líd­ra naj­sil­nej­šej po­li­tic­kej stra­ny han­ba. Pre­miér sa svo­jim fa­nú­ši­kom pri­ho­vá­ra cez svoj súk­rom­ný pro­fil, čo však na mno­hých je­ho vo­li­čov, naj­mä tých star­ších, kto­rých je väč­ši­na, mô­že pô­so­biť mä­tú­co. Ne­ve­dia, či si mô­žu svo­ju po­li­tic­kú mod­lu pri­dať me­dzi svo­jich pria­te­ľov. Poch­vá­liť pre­mié­ra mu­sí­me ale v tom, že pod svo­ji­mi sta­tus­mi ne­chá­va aj ne­ga­tív­ne ko­men­tá­re, kto­rých je neú­re­kom. A mož­no na ich ma­za­nie len ne­má čas....

Po­čet fa­nú­ši­kov: 3 595

www.fa­ce­book.com/fi­co­ro­bert2014

Ri­chard Su­lík

Az­da naj­väč­šou vý­ho­dou fa­nú­ši­kov­ské­ho pro­fi­lu pred­se­du SaS a euro­pos­lan­ca Ri­char­da Su­lí­ka je, že ce­lý ob­sah pro­fi­lu si spra­vu­je sám. Pra­vi­del­ne sa za­pá­ja do dis­ku­sií, pri­dá­va fot­ky, vi­deá a tak­mer kaž­dú ne­de­ľu ako správ­ny gur­mán do­kon­ca vlas­tno­ruč­ne prip­ra­ve­ný re­cept. Ako člo­vek, kto­rý pod­ľa naj­nov­šie­ho pries­ku­mu ho­vo­rí naj­čas­tej­šie prav­du vo svo­jich vý­ro­koch, má tak dob­rú vý­cho­dis­ko­vú po­zí­ciu. Za zmien­ku sto­jí aj zdie­ľa­nie ob­sa­hu z vlas­tné­ho webu su­lik.sk. Čas­to vo svo­jej ko­mu­ni­ká­cii pou­ží­va ho­vo­ro­vé slo­vá a slan­gy, ale priz­naj­me si, k ne­mu to už jed­no­du­cho pat­rí.

Po­čet fa­nú­ši­kov: 21 811

www.fa­ce­book.com/Ri­char­dSu­lik

Mo­ni­ka Fla­ší­ko­vá - Be­ňo­vá

Je­di­nou vý­ho­dou Mo­ni­ky Be­ňo­vej je, že je ve­rej­nos­ti už dob­re zná­ma. Ak by sa to­tiž poz­rel na jej fa­ce­boo­ko­vý fan­pa­ge niek­to cu­dzí, tr­va­lo by mu nie­koľ­ko mi­nút, kým by zis­til, že ide o po­li­tič­ku. Svoj hoj­ný zá­stup fa­nú­ši­kov Mo­ni­ka sí­ce za­mes­tná­va pra­vi­del­ný­mi pos­ta­mi, väč­ši­nou však ide o čis­to súk­rom­né prís­pev­ky. Doz­vie­te sa tak, koľ­ko ki­lo­met­rov ubeh­la na bež­iacom pá­se ale­bo naj­nov­šie - aké te­to­va­nie zdo­bí jej ru­ku. Za pov­šim­nu­tie sto­jí aj fo­tog­ra­fia, kde jej out­fit splý­va s ta­pe­tou na ste­ne, či sta­tus o smrad­ľa­vých su­se­do­vých sliep­kach.

Po­čet fa­nú­ši­kov: 42 934

www.fa­ce­book.com/mo­ni­kaf­la­si­ko­va­be­no­va

Pe­ter Pelleg­ri­ni

Pred­se­da parla­men­tu má veľ­kú vý­ho­du, že je eš­te neo­po­ze­ra­ný. Je­ho fa­ce­boo­ko­vý pro­fil pô­so­bí prí­jem­ne a nei­ri­tu­jú­co, dopl­ne­ný je množ­stvom fo­tiek a vi­deí. Je sí­ce otáz­ne, do ke­dy bu­dú ľu­dí ba­viť fot­ky z je­ho pra­cov­ných ciest, za­tiaľ to však fun­gu­je. Pros­pe­lo by však pri­dá­va­nie aj od­bor­ných člán­kov, zdie­ľa­ných z rôz­nych mé­dií, kto­rých je na inter­ne­te neú­re­kom.

Po­čet fa­nú­ši­kov: 2 248

www.fa­ce­book.com/pelleg­ri­ni.pe­ter

Alojz Hli­na

Pos­la­nec Hli­na je zvlášt­ny úkaz. Pô­so­bí ús­mev­ne, ob­čas zvláš­tne, vie po­riad­ne pres­tre­liť, ale na­priek to­mu to má úro­veň. To is­té sa dá tvr­diť aj o je­ho fa­ce­boo­ko­vom fan­pa­ge. Pra­vi­del­ne strie­da člán­ky s vi­dea­mi, fot­ka­mi, či sa­mot­ný­mi sta­tus­mi, kto­ré sú sí­ce vtip­né, ale tref­né. Veľ­ké mí­nus však je, že po na­pí­sa­ní sta­tu­su sa tak­mer nik­dy ne­za­pá­ja do dis­ku­sie, kto­rá sa po je­ho uve­rej­ne­ní roz­pú­ta. Do bu­dúc­na te­da eš­te je čo zlep­šo­vať.

Po­čet fa­nú­ši­kov: 3 343

www.fa­ce­book.com/ob­ca­nia

Ra­dos­lav Pro­cház­ka

Cel­kom sluš­ný ob­sah, fot­ky, člán­ky, vi­deá, do­kon­ca aj fot­ky zo súk­ro­mia. To všet­ko náj­de­te na fa­nú­ši­kov­skom pro­fi­le pá­na Pro­cház­ku, kto­rý si na ňom ne­chá fa­mi­liár­ne ho­vo­riť Ra­do. Po­dob­ne ako u Aloj­za Hli­nu, aj u ne­ho náj­de­te mi­ni­mál­ne za­pá­ja­nie sa do dis­ku­sií pod sta­tus­mi a člán­ka­mi, je to však o čo­si lep­šie. Uká­že však čas a nas­le­du­jú­ce voľ­by, ako a či sa je­ho ko­mu­ni­ká­cia na Fa­ce­boo­ku zme­ní. Ne­chaj­me sa prek­va­piť.

Po­čet fa­nú­ši­kov: 30 564


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter