Fotogaléria: 17 silných obrazov ničivého ľudského snaženia

Nie je ni­ja­ké ta­jom­stvo, že vy­uží­va­nie a ťaž­ba zdro­jov na­šej pla­né­ty neus­tá­le ras­tie a zrý­chľu­je sa re­kor­dným tem­pom. Fo­tog­ra­fia je naj­ver­nej­ší do­ku­ment toh­to zne­po­ko­ju­jú­ce­ho sta­vu, keď­že do­ká­že my­seľ za­siah­nuť sil­nej­šie ako aké­koľ­vek slo­vá.

Tie­to fo­tog­ra­fie en­vi­ron­men­tál­nych škôd, pub­li­ko­va­né v kni­he Over­de­ve­lop­ment, Over­po­pu­la­tion, Over­shoot, uka­zu­jú tr­pia­cu pla­né­tu, dr­snú reali­tu, eko­lo­gic­kú a so­ciál­nu tra­gé­diu.

Kaž­dý zá­ujem­ca si tú­to kni­hu a fo­tog­ra­fie mô­že po­zrieť za­dar­mo on-li­ne. Na za­kú­pe­nie je kni­ha dos­tup­ná na Ama­zo­ne.

Viac in­fo: po­pu­la­tion­spea­kout.org

Má­te po­dob­né fo­tog­ra­fie vo svo­jom ar­chí­ve? Po­deľ­te sa s ni­mi v ga­lé­rii pod člán­kom.

Sur­fo­va­nie na vl­ne pl­nej od­pad­kov, Ja­va(In­do­né­zia)

obr1.jpg

Na­tio­nal Willa­met­te fo­rest, Ore­gon (USA) - 99 % od­les­ne­nej plo­chy

obr2.jpg

Žl­tá rie­ka v Mon­gol­sku je ta­ká zne­čis­te­ná, že dý­chať v jej blíz­kos­ti je tak­mer ne­mož­né

obr3.jpg

Ken Ri­ver - rop­né po­le, Ka­li­for­nia (USA) - ťaž­ba od ro­ku 1899

obr4.jpg

Ho­ria­ca ro­pa na plo­ši­ne v Mexic­kom zá­li­ve, ap­ríl 2010

obr5.jpg

Kra­ji­na pl­ná od­pad­kov, Ban­gla­déš

obr6.jpg

In­do­néz­sky les, pre­me­ne­ný na pal­mo­vú pla­ni­nu

obr7.jpg

Po­žiar v Ama­zon­skej džung­li, Bra­zí­lia

obr8.jpg

Bag­ger 288, naj­väč­ší ba­ger na sve­te, pou­ží­va­ný na ťaž­bu uhlia v povr­cho­vej ba­ni v Ham­ba­chu (Ne­mec­ko)

obr9.jpg

Sklád­ka v Ak­kre (Gha­na). Náš elek­tro­nic­ký od­pad zvy­čaj­ne skon­čí v kra­ji­nách tre­tie­ho sve­ta.

obr10.jpg

Mexico Ci­ty - 20 mi­lió­nov oby­va­te­ľov

obr11.jpg

Al­bat­ros „za­bi­tý plas­tmi", Midway Is­lands (se­ver­ný Pa­ci­fik)

obr12.jpg

Skle­ní­ko­vá kra­ji­na Al­me­ria (Špa­nielsko)

obr13.jpg

Prie­my­sel­ná zó­na v Al­ber­te (Ka­na­da), zni­če­ná ban­ský­mi a toxic­ký­mi od­pad­mi

obr14.jpg

Zá­pla­vy na Mal­di­vách spô­so­be­né glo­bál­nym otep­ľo­va­ním a ľud­skou čin­nos­ťou. Pred­pok­la­dá sa za­to­pe­nie os­tro­va do 50 ro­kov.

obr15.jpg

Ba­ne Mir v Rus­ku. Ten­to gi­gan­tic­ký lie­vik pred­sta­vu­je naj­väč­šiu di­aman­to­vú ba­ňu na sve­te.

obr16.jpg

Ob­rov­ské to­pia­ce sa ľa­dov­ce v blíz­kos­ti os­tro­va Sval­bard (Nór­sko)

obr17.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter