Facebook vysvetlil, prečo oddelil Messenger

Keď Fa­ce­book mi­nu­lý rok pri­nú­til mi­lió­ny pou­ží­va­te­ľov po ce­lom sve­te, aby si stiah­li na če­to­va­nie špe­ciál­nu ap­li­ká­ciu Mes­sen­ger, nik­to z to­ho veľ­kú ra­dosť ne­mal. Te­raz sú však dô­vo­dy toh­to roz­hod­nu­tia jas­nej­šie: Mes­sen­ger sa stá­va sa­mos­tat­nou plat­for­mou, od­de­le­nou od hlav­nej strán­ky Fa­ce­boo­ku, kto­rá fir­me pri­ná­ša vlast­ný biz­nis.

Svo­je dô­vo­dy na vy­tvo­re­nie Mes­sen­ge­ra mi­nu­lý týž­deň na kon­fe­ren­cii F8 od­ha­li­li sa­mi pred­sta­vi­te­lia naj­väč­šej so­ciál­nej sie­te sve­ta. Mes­sen­ger je pod­ľa nich sa­mos­tat­nou plat­for­mou pre iné mo­bil­né ap­li­ká­cie, kto­ré mož­no sťa­ho­vať pria­mo z ne­ho a in­teg­ro­vať do če­tu. V sú­čas­nos­ti má Fa­ce­book vy­še šty­roch de­sia­tok par­tne­rov, kto­rí pre Mes­sen­ger vy­ví­ja­jú ap­li­ká­cie. K tým­to ap­li­ká­ciám mož­no zís­kať prís­tup klik­nu­tím na tla­čid­lo "..." pri če­to­va­ní.

A tre­ba do­dať, že pou­ží­va­te­lia Mes­sen­ge­ra ma­jú te­raz na vý­ber veľ­mi za­ují­ma­vé ap­li­ká­cie: nap­rík­lad Di­tty vie pre­me­niť text v hud­bu a Py­ro po­tom umož­ní v prie­be­hu pár se­kúnd vy­tvá­rať ani­má­cie s pek­ný­mi efek­tmi. Pod­ľa Mar­ka Zuc­ker­ber­ga tie­to nás­tro­je ma­jú pou­ží­va­te­ľom slú­žiť na lep­šie vy­jad­re­nie sa­mé­ho se­ba.

Fa­ce­book te­raz k Mes­sen­ge­ru tiež pris­tu­pu­je ako k sa­mos­tat­nej plat­for­me pre biz­nis. Ak si ľu­dia bu­dú v blíz­kej bu­dúc­nos­ti od vy­bra­ných pre­daj­cov ku­po­vať pro­duk­ty on-li­ne, bu­dú im tí­to pre­daj­co­via (so súh­la­som pou­ží­va­te­ľov) môcť po­sie­lať no­ti­fi­ká­cie o od­os­la­ní zá­siel­ky pria­mo do Mes­sen­ge­ra a mož­né bu­de po­mo­cou tej­to ap­li­ká­cie aj če­to­vať so za­mes­tnan­ca­mi pre­daj­cu a zme­niť ob­jed­náv­ku. Me­dzi pr­vý­mi par­tner­ský­mi pre­daj­co­via Fa­ce­boo­ku bu­dú spo­čiat­ku fir­my Zu­li­ly a Everla­ne.

A pou­ží­va­te­lia Fa­ce­boo­ku si me­dzi se­bou te­raz mô­žu po­sie­lať aj pe­nia­ze - aj keď za­tiaľ len v Spo­je­ných štá­toch. Ho­ci z Mes­sen­ge­ra za­tiaľ ne­mož­no pria­mo na­ku­po­vať, nie je ťaž­ké si pred­sta­viť, že v bu­dúc­nos­ti pôj­de aj to - obzvlášť ak vez­me­me do úva­hy, že Fa­ce­book expe­ri­men­tu­je na svo­jej hlav­nej strán­ke s tla­čid­lom Kú­piť.

Pod­ľa Zuc­ker­ber­ga sa do Mes­sen­ge­ra prih­la­su­je mi­ni­mál­ne raz za me­siac 600 mi­lió­nov ľu­dí, čo je tak­mer po­lo­vi­ca ce­lej pou­ží­va­teľ­skej zá­klad­ne Fa­ce­boo­ku.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter