YouTube experimentuje, zavádza funkciu automatického prehrávania

Webo­vé strán­ky sa usi­lu­jú pri­tiah­nuť čo naj­viac náv­štev­ní­kov a do­siah­nuť, aby na nich strá­vi­li čo naj­viac ča­su. To má za cieľ aj no­vá fun­kcia na YouTu­be, kto­rá sa sna­ží o to, aby si pou­ží­va­te­lia poz­re­li viac vi­deí bez to­ho, aby strán­ku opus­ti­li. A naj­lep­ší spô­sob na to je lá­kať ich od jed­né­ho vi­dea k dru­hé­mu. Prá­ve to ro­bí expe­ri­men­tál­na fun­kcia auto­ma­tic­ké­ho preh­rá­va­nia (autop­lay), kto­rú v tých­to dňoch YouTu­be už spus­til pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov. Naš­ťas­tie ju mož­no jed­no­du­cho vy­pnúť.

YouTu­be tú­to fun­kciu pre­zen­tu­je ako nie­čo, čo vám má po­môcť pri roz­ho­do­va­ní o tom, čo bu­de­te ďa­lej sle­do­vať. No v sku­toč­nos­ti sa o tom roz­hod­lo už prv na zá­kla­de zoz­na­mu ďal­ších vi­deí. Po doh­ra­tí vi­dea to­tiž nas­le­du­je 10-se­kun­do­vé od­po­čí­ta­va­nie s in­for­má­ciou o nas­le­du­jú­com vi­deu. Je to nie­čo ako Ad­van­ced Strea­ming and Pre­dic­tion na Ama­zo­ne. No Ama­zon je v tom­to sme­re tro­chu uži­toč­nej­ší, pre­to­že za­čne na­čí­ta­vať vi­deo do vy­rov­ná­va­cej pa­mä­te eš­te v ča­se, keď sa preh­rá­va pred­chá­dza­jú­ce. Na YouTu­be mu­sí­te na na­čí­ta­nie vi­dea ča­kať.

Video:


A ho­ci niek­to­rí pri­ví­ta­jú mož­nosť jed­no­du­cho klik­núť na ďal­šie vi­deo v zoz­na­me, pre iných to mô­že byť nep­rí­jem­nosť. Pre­to YouTu­be umož­ňu­je od­po­čí­ta­va­nie zru­šiť, a to tak, že sa od preh­rá­va­ča vi­dea pre­su­nie­te do­le ale­bo za­čne­te na klá­ves­ni­ci pí­sať ko­men­tár či vy­hľa­dá­va­cí do­pyt. Ak nech­ce­te, aby sa ďal­šie auto­ma­tic­ky vy­bra­né vi­deo preh­ra­lo, sta­čí klik­núť na tla­čid­lo Zru­šiť.

A fun­kciu mô­že­te aj úpl­ne vy­pnúť. Jed­na mož­nosť je pre­pí­nač vpra­vo nad zoz­na­mom ďal­ších vi­deí. Dru­há mož­nosť je klik­núť na iko­nu ozu­be­né­ho ko­lies­ka v da­nom vi­deu a deak­ti­vo­vať po­lož­ku úpl­ne ho­re.

youtube_autoplay.png

YouTu­be si va­še roz­hod­nu­tie za­pa­mä­tá a ne­bu­de­te ho mu­sieť za­kaž­dým opa­ko­vať. Ulo­ží to­tiž do váš­ho pre­hlia­da­ča cookie.

Zdroj: slas­hgear.com
goog­le­sys­tem.blog­spot.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter