YouTube najnovšie už podporuje 360-stupňové videá. Virtuálna 3D realita na vlastnej koži

Sní­va­li ste o tom, že raz za­ži­je­te di­vo­kú jaz­du for­mu­lou 1 ale­bo si vy­chut­ná­te ča­rov­ný let ba­ló­nom? Te­raz nas­tal ten správ­ny čas. YouTu­be spus­til dl­ho oča­ká­va­nú pod­po­ru pre vi­deá s 360-stup­ňo­vým poh­ľa­dom. Vďa­ka nim si mô­že­te spl­niť svo­je ad­re­na­lí­no­vé sny, aj keď len vir­tuál­ne.

Pri sle­do­va­ní ta­ké­ho­to ty­pu vi­deí má­te po­cit, ako­by ste bo­li pria­my­mi účas­tník­mi de­ja. Aký uhol poh­ľa­du si v da­nej scé­ne zvo­lí­te, je len na vás. Ko­ri­go­vať ho mô­že­te po­mo­cou ov­lá­da­ča v ľa­vom hor­nom ro­hu. Vi­deá fun­gu­jú v pre­hlia­da­či Goog­le Chro­me, kde sa roz­hlia­da­te po­mo­cou kur­zo­ra my­ši, za­tiaľ čo vo vi­deách preh­rá­va­ných cez ofi­ciál­nu an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu YouTu­be na­ze­rá­te na dej jed­no­du­chým otá­ča­ním te­le­fó­nu. Ap­li­ká­cia to­tiž vy­uží­va po­lo­ho­vý sen­zor na ur­če­nie uh­la, v akom prá­ve dr­ží­te za­ria­de­nie v ru­kách. Na zá­kla­de to­ho us­pô­so­bí aj ob­raz poh­ľa­du.

Sku­toč­ná zá­ba­va však nas­tá­va pri skom­bi­no­va­ní 360-stup­ňo­vých vi­deí s VR head­se­tom. Tá­to no­vin­ka je pri­már­ne ur­če­ná prá­ve pre za­ria­de­nia ty­pu Ocu­lus Rift ale­bo Goog­le Car­dboard. Vir­tuál­nu 3D reali­tu si však mô­že­te vy­chut­nať aj v šies­tich ná­zor­ných ukáž­kach na YouTu­be.

Video:


Video:


Video:


Video:


Video:


Video:


Zdroj: an­droid­po­li­ce.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter