Hudobní vydavatelia chcú, aby bezplatné Spotify skončilo

Ho­ci sa Spo­ti­fy te­ší veľ­kej ob­ľu­be, hu­dob­ní vy­da­va­te­lia si že­la­jú je­ho zá­nik. As­poň te­da je­ho bez­plat­nej hu­dob­nej služ­by.

Na po­pu­lár­nu hu­dob­nú služ­bu Spo­ti­fy sa znies­la vl­na kri­ti­ky zo stra­ny hu­dob­ných vy­da­va­te­ľov. Tí žia­da­jú, aby Spo­ti­fy zre­vi­do­va­lo svoj mo­del bez­plat­né­ho po­čú­va­nia hud­by. Voľ­ne dos­tup­ná služ­ba je fi­nan­co­va­ná len pros­tred­níc­tvom rek­la­my, a te­da nie je schop­ná pok­ryť pre­pad kla­sic­ké­ho pre­da­ja, kto­rý pri­nies­la. To­tiž množ­stvo zá­ujem­cov o hu­dob­né CD dis­ky ale­bo o hud­bu v elek­tro­nic­kej for­me (nap­rík­lad z iTu­nes) sa vi­di­teľ­ne zní­ži­lo.

Aj keď sa Spo­ti­fy od­vo­lá­va na neus­tá­le sa zvy­šu­jú­ci po­čet pla­tia­cich zá­kaz­ní­kov s pau­šál­mi, veľ­ké hu­dob­né spo­loč­nos­ti ne­ma­jú zá­ujem ro­ko­vať. Tá­to sku­toč­nosť mô­že za­prí­či­niť, že hu­dob­né vy­da­va­teľ­stvá up­red­nos­tnia iné a pla­tia­ce strea­min­go­vé služ­by, prí­pad­ne sa so Spo­ti­fy do­hod­nú, že naj­nov­šie hu­dob­né al­bu­my bu­de zve­rej­ňo­vať s is­tým ča­so­vým od­stu­pom. V inom prí­pa­de by to moh­lo sme­ro­vať k ra­píd­ne­mu roz­ší­re­niu sťa­ho­va­nia hud­by pros­tred­níc­tvom pi­rát­skych sie­tí.

Zdroj: re­co­de.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter