Európska rada hlasovala za porušenie internetovej neutrality

Člen­ské štá­ty EÚ od­hla­so­va­li, že pre­vádz­ka ur­či­tých „špe­ciál­nych" inter­ne­to­vých slu­žieb by v bu­dúc­nos­ti moh­la mať prio­ri­tu pred os­tat­ný­mi služ­ba­mi. Návr­hom sa te­raz bu­de za­obe­rať Európ­ska ko­mi­sia a Európ­sky parla­ment.

V mar­ci mi­nu­lé­ho ro­ka Európ­ska ko­mi­sia hla­so­va­la o ba­lí­ku re­fo­riem, kto­ré pred­sta­vi­la bý­va­lá ko­mi­sár­ka Neelie Kroe­so­vá. Ten­to ba­lík ok­rem iné­ho ob­sa­ho­val práv­ne nor­my, kto­ré za­ka­zo­va­li pos­ky­to­va­te­ľom inter­ne­tu blo­ko­vať ale­bo spo­ma­ľo­vať kon­ku­ren­čné inter­ne­to­vé služ­by, čo je v sú­la­de s prin­cí­pom inter­ne­to­vej neut­ra­li­ty.

Zá­stup­co­via väč­ši­ny člen­ských štá­tov v Európ­skej ra­de však te­raz od­hla­so­va­li návrh na zme­nu tých­to pra­vi­diel, vďa­ka kto­ré­mu by bo­lo mož­né pri­de­liť pre­vádz­ke ur­či­tých „špe­ciál­nych" slu­žieb prio­ri­tu.

Od­hla­so­va­né me­mo­ran­dum neob­sa­hu­je kon­krét­ne služ­by, kto­ré mož­no pod de­fi­ní­ciu špe­ciál­nych slu­žieb pod­ra­diť. Návrh len uvá­dza, že ke­by sa pos­ky­to­va­te­lia roz­hod­li pri­ra­diť ur­či­tým služ­bám prio­ri­tu, mu­se­li by k nim za­bez­pe­čiť ur­či­tý štan­dard prís­tu­pu pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov.

Nie všet­ci v EÚ však s návr­hom súh­la­sia. Viac než sto čle­nov Európ­ske­ho parla­men­tu za­sla­lo Ra­de list, v kto­rom ju ob­vi­ňu­jú z pod­ko­pá­va­nia prin­cí­pu inter­ne­to­vej neut­ra­li­ty.

„Tie­to návr­hy idú pro­ti ná­zo­ru Európ­ske­ho parla­men­tu. Chce­me mať v Euró­pe jas­ne de­fi­no­va­né pra­vid­lá tý­ka­jú­ce sa inter­ne­to­vej neut­ra­li­ty," sto­jí v lis­te.

Ako po­tom do­da­la Ma­riet­je Schaako­vá zo Zdru­že­nia európ­skych li­be­rá­lov a de­mok­ra­tov, kto­ré je štvr­tou naj­väč­šou frak­ciou v Európ­skom parla­men­te, „ten­to návrh mô­že viesť k to­mu, že zá­uj­my ko­mer­čných sub­jek­tov pôj­du pro­ti zá­uj­mom spot­re­bi­te­ľov, ino­va­tív­nych star­tu­pov a fé­ro­vej ​​kon­ku­ren­cii". „Európ­sky parla­ment v mi­nu­los­ti opa­ko­va­ne pod­po­ro­val inter­ne­to­vú neut­ra­li­tu a Ra­da by ma­la ro­biť to is­té," po­ve­da­la Schaako­vá.
O návr­hu Európ­skej ko­mi­sie bu­de te­raz ro­ko­vať Európ­ska ko­mi­sia aj Európ­sky parla­ment.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter