Google potichu upustil od predvoleného šifrovania v Androide 5.0

Mi­nu­lý rok sa Goog­le poch­vá­lil, že no­vá ver­zia An­droi­du 5.0 bu­de v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní šif­ro­vať dá­ta na dis­ku. Star­šie ver­zie An­droi­du pod­po­ro­va­li vo­li­teľ­né šif­ro­va­nie dis­ku, ale v An­droi­de Lolli­pop sa šif­ro­va­nie ma­lo stať štan­dar­dom.

Server Ar­stech­ni­ca však pri­chá­dza so zis­te­ním, že no­vé te­le­fó­ny s An­droi­dom 5.0 od par­tne­rov Goog­lu v roz­po­re s pred­chá­dza­jú­ci­mi vy­hlá­se­nia­mi spo­loč­nos­ti ne­ma­jú pred­vo­le­ne nas­ta­ve­né šif­ro­va­nie.

Za­ria­de­nia Nexus 6 a Nexus 9 sku­toč­ne priš­li na trh so šif­ro­va­ním v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní. No star­šie za­ria­de­nia, kto­ré bo­li ak­tua­li­zo­va­né na Lolli­pop (vrá­ta­ne star­ších Nexusov), ne­ma­li pred­vo­le­ne nas­ta­ve­né šif­ro­va­nie do­kon­ca ani po vy­ko­na­ní úpl­né­ho re­se­tu te­le­fó­nu. Uká­za­lo sa to­tiž, že šif­ro­va­nie vý­raz­ne spo­ma­ľu­je zá­pis i čí­ta­nie z inter­né­ho úlo­žis­ka.

V pod­mien­kach pou­ži­tia ver­zie 5.0 Goog­le ne­vy­ža­du­je po­vin­né šif­ro­va­nie, po­vin­ná je len pod­po­ra šif­ro­va­nia rov­na­ko ako pri pred­chá­dza­jú­cej ver­zii. OEM vý­rob­co­via zrej­me pot­re­bu­jú čas na pre­chod na pred­nas­ta­ve­né šif­ro­va­nie. Prob­lé­my s vý­ko­nom mô­žu kom­pen­zo­vať pou­ži­tím rých­lej­ších pa­mä­tí flash, rých­lej­ší­mi sú­bo­ro­vý­mi sys­té­ma­mi (F2FS) a čip­mi, kto­ré sú vhod­né na rých­le šif­ro­va­nie a de­šif­ro­va­nie dát.

Goog­le vo svo­jom vy­hlá­se­ní pre web En­gad­get potvr­dil, že dô­vo­dom upus­te­nia od pred­vo­le­né­ho šif­ro­va­nia bo­li „prob­lé­my s vý­ko­nom na niek­to­rých par­tner­ských za­ria­de­niach". Te­le­fó­ny Nexus však bu­dú mať aj na­ďa­lej šif­ro­va­nie v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter