ESET spúšťa on-line hru pre programátorov a reverzných inžinierov

ESET na strán­ke joi­ne­set.sk spus­til on­li­ne hru pre prog­ra­má­to­rov, skry­tú há­dan­ku pre re­ver­zných in­ži­nie­rov a iné špe­ciál­ne úlo­hy. Naj­ši­kov­nej­ších rie­ši­te­ľov, kto­rí poš­lú vý­sled­ky svo­jich úloh do ESE­Tu, ča­ká stret­nu­tie so spo­lu­zak­la­da­teľ­mi spo­loč­nos­ti a špe­ciál­ny prog­ram v jej bra­tis­lav­skej cen­trá­le.

Prog­ra­má­to­ri si mô­žu svo­je si­ly zme­rať so svo­ji­mi ko­le­ga­mi vo vy­tvo­re­ní čo naj­efek­tív­nej­šej „in­te­li­gen­cie" pre bo­tov v jed­no­du­chej on­li­ne hre. „Ak ide hrá­čo­vi iba o zá­ba­vu, mô­že si sa­moz­rej­me vy­brať, na akej plat­for­me a v akom prog­ra­mo­va­com ja­zy­ku bo­ta nap­rog­ra­mu­je," vy­svet­ľu­je Vla­di­mír Hu­dek, šéf od­de­le­nia vý­vo­ja Win­dows ap­li­ká­cií spo­loč­nos­ti ESET.

„Ak ale na­pí­še kód v ja­zy­ku a pre plat­for­mu niek­to­ré­ho z pre­zen­to­va­ných od­de­le­ní a poš­le nám ho, má šan­cu zís­kať poz­ván­ku na špe­ciál­ny prog­ram v bra­tis­lav­skej cen­trá­le ESE­Tu a prí­pad­ne aj pra­cov­nú po­nu­ku. Pri hod­no­te­ní za­sla­ných rie­še­ní však ne­bu­de­me pri­hlia­dať na reb­rí­ček ví­ťa­zov, ale na sa­mot­nú kva­li­tu zdro­jo­vé­ho kó­du," do­dá­va Hu­dek.

Hrá­čov prog­ram mô­že pou­žiť prep­ra­co­va­nú stra­té­giu ale­bo vsa­diť na pria­mo­čia­rosť. Cie­ľom hry je ov­lá­dať via­ce­ré autíč­ka a sna­žiť sa poš­ko­diť tie sú­pe­ro­ve. Po­mo­cou prí­ka­zov ich mô­žu hrá­či na­vi­go­vať mi­mo ne­bez­peč­ných proti­hrá­čov, prí­pad­ne ich zneš­kod­niť. V hre sú de­fi­no­va­né via­ce­ré ob­me­dzenia, kto­ré ma­jú vy­tvo­riť pries­tor pre tak­ti­ku.

Re­ver­zní in­ži­nie­ri za­se ma­jú k dis­po­zí­cii prog­ram so skry­tou fun­kcio­na­li­tou, kto­rú mu­sia od­ha­liť. ESET pou­ží­va re­ver­zné in­ži­nier­stvo naj­mä na od­ha­le­nie skry­tej čin­nos­ti ví­ru­sov a iné­ho škod­li­vé­ho kó­du. Je však vy­uži­teľ­né aj pri ana­lý­ze a op­ti­ma­li­zá­cii kva­li­ty a spo­ľah­li­vos­ti kó­du.

„Čas­ti Crac­kme prog­ra­mu sú za­hes­lo­va­né tro­mi hes­la­mi, kto­ré sú te­ma­tic­ky za­me­ra­né. Od rie­ši­te­ľov však ne­bu­de­me oča­ká­vať len tie­to tri hes­lá ale aj opis spô­so­bu, akým skry­tú fun­kcio­na­li­tu a hes­lá od­ha­ľo­va­li, prí­pad­ne s čím si ne­ve­de­li po­ra­diť," ho­vo­rí Ro­bert Šuman, ana­ly­tik škod­li­vé­ho kó­du z čes­kej po­boč­ky spo­loč­nos­ti ESET.

Pre tých prog­ra­má­to­rov, kto­rí viac in­kli­nu­jú k spra­co­va­niu veľ­kých dát, webo­vým tech­no­ló­giám ale­bo da­ta­bá­zam, sú prip­ra­ve­né iné špe­ciál­ne úlo­hy. Viac in­for­má­cií náj­de­te na webe joi­ne­set.sk.

Galéria k článku:

Zdroj: ESET


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter