Google umožňuje pozrieť si a vypočuť históriu vášho hlasového vyhľadávania

Mno­hí asi vie­te, že vy­hľa­dá­va­cí gi­gant Goog­le ucho­vá­va ce­lú his­tó­riu váš­ho vy­hľa­dá­va­nia za pred­pok­la­du, že ste prih­lá­se­ní do svoj­ho úč­tu na des­kto­pe ale­bo smar­tfó­ne. V nas­ta­ve­niach však mô­že­te tú­to fun­kciu aj po­zas­ta­viť. Ale ve­de­li ste aj to, že Goog­le ucho­vá­va aj zá­znam o his­tó­rii váš­ho hla­so­vé­ho vy­hľa­dá­va­nia, hlav­ne na mo­bil­ných za­ria­de­niach?

Hla­so­vé vy­hľa­dá­va­nie sa ob­ja­ví v his­tó­rii, keď sa hlas pred vy­hľa­dá­va­ním pre­ve­die na text. Ak má­te zá­ujem, mô­že­te si ce­lú his­tó­riu Goog­le Voi­ce Search po­zrieť, ak nav­ští­vi­te strán­ku his­to­ry.goog­le.com/his­to­ry/audio. Sa­moz­rej­me, mu­sí­te byť prih­lá­se­ní do svoj­ho úč­tu Goog­le. His­tó­ria však nie je kom­plet­ná, pre­to­že ide o no­vú služ­bu.

google_voice_history.png

A čo je za­ují­ma­vé, Goog­le uk­la­dá aj pô­vod­ný zá­znam váš­ho hla­su. Mô­že­te te­da po­čuť svo­je hla­so­vé vy­hľa­dá­va­nie po klik­nu­tí na tla­čid­lo Preh­rať (Play). A mô­že­te ta­kis­to od­strá­niť kon­krét­ny zá­znam, prí­pad­ne aj všet­ky hla­so­vé vy­hľa­dá­va­nia uve­de­né na strán­ke (ho­ci je otáz­ne, či sa nao­zaj od­strá­nia aj zo server­a).

Zdroj: web­trickz.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter