Získajte 100 GB priestoru na OneDrive úplne zadarmo

Mic­ro­soft ot­vo­ril svoj prog­ram, v rám­ci kto­ré­ho mô­žu pou­ží­va­te­lia je­ho clou­do­vej služ­by OneD­ri­ve zís­kať bez­plat­ne 100 GB pries­to­ru, pou­ží­va­te­ľom zo všet­kých kra­jín sve­ta. Až do­te­raz ho moh­li vy­užiť iba ľu­dia z USA.

Aj keď clou­do­vá služ­ba OneD­ri­ve štan­dar­dne po­nú­ka iba 15 GB mies­ta za­dar­mo, Mic­ro­soft čas­to us­po­ra­dú­va špe­ciál­ne ak­cie, v rám­ci kto­rých pou­ží­va­te­ľom roz­dá­va mies­to na­vy­še.

Vďa­ka za­tiaľ pos­led­nej po­nu­ke mô­žu pou­ží­va­te­lia zís­kať 100 GB mies­ta na clou­de na­vy­še po do­bu dvoch ro­kov - nás­led­ne bu­de ka­pa­ci­ta ich úč­tov opäť ob­me­dze­ná na 15 GB (ho­ci sú­bo­ry nah­ra­té na OneD­ri­ve v prie­be­hu dvoch ro­kov nad 15 GB li­mit ne­bu­dú zma­za­né). Za 100 GB pries­to­ru by si pou­ží­va­te­lia mu­se­li bež­ne pla­tiť 1,99 do­lá­ra me­sač­ne ale­bo 23,88 do­lá­ra roč­ne.

No­vá po­nu­ka, v rám­ci kto­rej mô­žu pou­ží­va­te­lia za­dar­mo zís­kať 100 GB pries­to­ru na­vy­še, sa ne­tý­ka OneD­ri­ve pre fir­my, kto­rý je pre­po­je­ný s fi­rem­ným pred­plat­ným Of­fi­ce 365. Na zís­ka­nie 100 GB mies­ta na­vy­še pou­ží­va­te­lia ne­mu­sia uro­biť nič iné, iba sa prih­lá­siť po­mo­cou svoj­ho Mic­ro­soft ID a nás­led­ne klik­núť na ten­to od­kaz.

Ďal­šia mož­nosť, ako zís­kať mies­to na­vy­še, je pred­pla­tiť si Of­fi­ce 365 Ho­me za 6,99 do­lá­ra me­sač­ne (ale­bo 69,99 do­lá­ra­roč­ne) ale­bo Of­fi­ce 365 Per­so­nal za 9,99 do­lá­ra me­sač­ne (99,99 do­lá­ra roč­ne). V rám­ci tých­to pred­pla­ti­teľ­ských plá­nov pou­ží­va­te­lia zís­ka­jú na OneD­ri­ve neob­me­dze­ný pries­tor na uk­la­da­nie dát.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter