Google čelí v Rusku protimonopolnému vyšetrovaniu. Iniciátorom je Yandex

Rus­ký proti­mo­no­pol­ný úrad za­čal v pia­tok vy­šet­ro­vať spo­loč­nosť Goog­le pre po­doz­re­nie zo zneu­ží­va­nia do­mi­nan­tnej po­zí­cie na tr­hu. Ozná­me­niu pred­chá­dza­la sťaž­nosť spo­loč­nos­ti Yan­dex, kto­rá pre­vádz­ku­je naj­väč­ší rov­no­men­ný rus­ký inter­ne­to­vý vy­hľa­dá­vač. Yan­dex tvr­dí, že Goog­le zneu­ží­va do­mi­nan­tnú po­zí­ciu svoj­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid v in­te­li­gen­tných mo­bil­ných te­le­fó­noch a kon­ku­ren­tom brá­ni in­šta­lo­vať do za­ria­de­ní svo­je ap­li­ká­cie.

O po­da­ní sťaž­nos­ti Yan­dex in­for­mo­val v stre­du. Po pres­kú­ma­ní sťaž­nos­ti sa proti­mo­no­pol­ný úrad roz­ho­dol ot­vo­riť vy­šet­ro­va­nie, uvied­la ho­vor­ky­ňa úra­du bez bliž­ších in­for­má­cií. Rus­ké za­stú­pe­nie Goog­lu po­ru­šo­va­nie le­gis­la­tí­vy na ochra­nu hos­po­dár­skej sú­ťa­že od­mie­tlo a tvr­dí, že vý­rob­co­via aj uží­va­te­lia mô­žu do svo­jich za­ria­de­ní in­šta­lo­vať ap­li­ká­cie pod­ľa vlas­tné­ho vý­be­ru bez aké­ho­koľ­vek ob­me­dzenia.

Po­diel spo­loč­nos­ti Yan­dex na rus­kom tr­hu slu­žieb vy­hľa­dá­va­nia na inter­ne­te v štvr­tom kvar­tá­li vla­ňaj­ška kle­sol na 59,7 % z úrov­ne 60,3 % v rov­na­kom kvar­tá­li pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka. Pod hra­ni­cou 60 % sa tr­ho­vý po­diel spo­loč­nos­ti vrá­ta­ne vy­hľa­dá­va­nia pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných za­ria­de­ní oci­tol pr­výk­rát od ro­ku 2010.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter