Google bude lepšie informovať o chorobách

Fun­kcia Knowled­ge Graph zob­ra­zu­je dô­le­ži­té in­for­má­cie pri vy­hľa­dá­va­ní zná­mych osob­nos­tí ale­bo zá­klad­ných poj­mov. Ak napr. za­dá­te do vy­hľa­dá­va­ča po­jem „water", v boč­nom okien­ku ved­ľa vý­sled­kov vy­hľa­dá­va­nia sa zob­ra­zia zá­klad­né úda­je. Po­mo­cou tej­to fun­kcie bu­de Goog­le in­for­mo­vať aj o cho­ro­bách.

Pou­ží­va­te­lia vy­hľa­dá­va­jú me­di­cín­ske in­for­má­cie po­mo­cou Goog­lu po­mer­ne čas­to. 1 z 20 vy­hľa­dá­va­ní sú­vi­sí so zdra­vím. Goog­le chce pre­to pos­ky­to­vať pres­nej­šie a rých­lej­šie in­for­má­cie a pre ten­to účel vý­bor­ne pos­lú­ži fun­kcia Knowled­ge Graph. V rám­ci sa­mos­tat­né­ho ok­na sa zob­ra­zia zá­klad­né in­for­má­cie, sym­ptó­my, spô­sob lieč­by, ale aj to, ako čas­to cho­ro­ba pos­ti­hu­je ľu­dí.

google_zdravie_112.jpg

Na­koľ­ko je fun­kcia Knowled­ge Graph zá­kla­dom mo­bil­né­ho asis­ten­ta Goog­le Now, in­for­má­cie bu­dú v preh­ľad­nej po­do­be dos­tup­né aj z mo­bil­ných za­ria­de­ní. Bu­de to vy­ze­rať napr. tak­to:

google_zdravie_1.gif

Zdroj: the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter