Na Facebooku možno konečne stanoviť "dediča" účtu v prípade smrti

Fa­ce­book dá­va pou­ží­va­te­ľom svo­jej so­ciál­nej sie­te viac kon­tro­ly nad tým, ako sa s ich úč­tom bu­de nak­la­dať v prí­pa­de ich smr­ti.

Na Fa­ce­boo­ku sa u pou­ží­va­te­ľov v Spo­je­ných štá­toch (za­tiaľ) ob­ja­vi­la no­vá voľ­ba, po­mo­cou kto­rej mô­že pou­ží­va­teľ tej­to naj­väč­šej so­ciál­nej sie­te sve­ta ur­čiť jed­nu oso­bu - "de­di­ča úč­tu" -, kto­rá sa bu­de v prí­pa­de smr­ti da­né­ho pou­ží­va­te­ľa o je­ho účet aj na­ďa­lej sta­rať.

Tá­to oso­ba bu­de môcť me­niť pro­fi­lo­vú fo­tog­ra­fiu, umies­tniť na Ti­me­li­ne par­te, pri­jí­mať žia­dos­ti o pria­teľ­stvo a sťa­ho­vať ar­chív fo­tog­ra­fií a prís­pev­kov, kto­ré na svoj účet pou­ží­va­teľ umies­tnil.

Na dru­hej stra­ne "de­dič" ne­bu­de mať nad úč­tom zos­nu­lé­ho pl­nú kon­tro­lu, pre­to­že ne­bu­de môcť up­ra­vo­vať star­šie prís­pev­ky, pris­tu­po­vať k súk­rom­ným sprá­vam ale­bo ma­zať ce­lý účet.

Do­te­raz Fa­ce­book účet pou­ží­va­te­ľa v prí­pa­de je­ho smr­ti zmra­zil a ved­ľa me­na da­nej oso­by umies­tnil ná­pis "Spo­mí­na­me", pri­čom z je­ho pro­fi­lu zma­zal všet­ky rek­la­my.
Tá­to mož­nosť je na Fa­ce­boo­ku stá­le nas­ta­ve­ná ako im­pli­cit­ná, a te­da no­vú fun­kciu "de­di­ča" je ne­vyh­nut­né ma­nuál­ne za­pnúť. Aj keď je no­vá fun­kcia za­tiaľ dos­tup­ná iba pre pou­ží­va­te­ľov v Spo­je­ných štá­toch, ďal­šie štá­ty ma­jú pod­ľa pre­vádz­ko­va­te­ľov rých­lo nas­le­do­vať.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter