Facebook bude upozorňovať na hoaxy

Rôz­ne za­vá­dza­jú­ce sprá­vy a fa­loš­né pop­la­chy by sa na Fa­ce­boo­ku ma­li stať mi­nu­los­ťou. No­vý nás­troj, kto­rý so­ciál­na sieť za­vied­la, by mal ta­ké­to sprá­vy ob­me­dziť. V tom­to prí­pa­de to však ne­bu­de úlo­ha pre ume­lú in­te­li­gen­ciu, ale sa­mot­ných pou­ží­va­te­ľov. Spo­loč­nosť na svo­jom blo­gu uvied­la, že pri­da­la do svo­jich slu­žieb mož­nosť ozna­čo­vať hoaxy. Fun­gu­je po­dob­ne ako nás­troj na nah­lá­se­nie spa­mu.

fb_news_feed_hoaxes.png

V nás­tro­ji na hlá­se­nie prís­pev­ku pri­bud­ne po­lož­ka It's a fal­se news sto­ry (Je to fa­loš­ná sprá­va). Ak sa pri prís­pev­ku ob­ja­ví viac ta­kých­to hlá­se­ní, Fa­ce­book sprá­vu ozna­čí ako hoax.

Ta­kým­to spô­so­bom bu­de mož­né ozna­čo­vať všet­ky prís­pev­ky vrá­ta­ne od­ka­zov, fo­tog­ra­fií, vi­deí a ak­tua­li­zá­cie sta­tu­su. No­vá fun­kcia by sa ne­ma­la tý­kať hu­mor­ných a sa­ti­ric­kých prís­pev­kov. Pod­ľa Fa­ce­boo­ku sa dot­kne naj­mä tých, kto­rí čas­to zve­rej­ňu­jú fa­loš­né sprá­vy. Ich prís­pev­ky bu­dú v News Feed me­nej vi­di­teľ­né.

Zdroj: newsroom.fb.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter