Daňové priznanie z motorových vozidiel elektronicky a zadarmo

Prog­ram Da­ňo­vé priz­na­nia 2014 je bez­plat­ný, voľ­ne dos­tup­ný prog­ram, kto­rý slú­ži na vy­pl­ne­nie da­ňo­vé­ho priz­na­nia k da­ni z príj­mov FO ty­pu A a B a da­ňo­vé­ho priz­na­nia k da­ni z mo­to­ro­vých vo­zi­diel. Kaž­dý si ho mô­že stiah­nuť za­dar­mo na strán­ke http://www.kros.sk/da­no­vep­riz­na­nia.

Ak­tuál­ne tla­či­vo da­ňo­vé­ho priz­na­nia k da­ni z mo­to­ro­vých vo­zi­diel za rok 2014, kto­ré tre­ba po­dať do 31. 1. 2015, je v prog­ra­me Da­ňo­vé priz­na­nia 2014 k dis­po­zí­cii. Bez­plat­ne mô­že­te vy­pl­niť 2 da­ňo­vé priz­na­nia za kaž­dý kraj.

Tla­či­vá v prog­ra­me Da­ňo­vé priz­na­nia 2014 vy­ze­ra­jú ako pa­pie­ro­vé tla­či­vá, no sú jed­no­du­cho edi­to­va­teľ­né, tak­že ich ľah­ko vy­pl­ní­te v po­čí­ta­či, vy­tla­čí­te a od­oš­le­te na da­ňo­vý úrad ale­bo expor­tu­je­te do for­má­tu XML na elek­tro­nic­ké po­da­nie. Ne­mu­sí­te sa obá­vať nep­res­nos­tí ale­bo ne­či­ta­teľ­ných zna­kov pri ruč­nom vy­pi­so­va­ní tla­čív.

Veľ­ká vý­ho­da je, že niek­to­ré ko­lón­ky prog­ram sám pre­po­čí­ta­va. Tla­či­vá má­te ulo­že­né vo svo­jom po­čí­ta­či, tak­že sa k nim ke­dy­koľ­vek mô­že­te vrá­tiť, op­ra­viť ich ale­bo vy­tla­čiť pot­reb­ný po­čet kó­pií na va­šej tla­čiar­ni. Ta­ké­to da­ňo­vé priz­na­nie je rov­no­cen­né s ori­gi­nál­nym tla­či­vom a da­ňo­vým úra­dom pl­ne ak­cep­to­va­né.

Bo­nus pre všet­kých: Stiah­ni­te si za­dar­mo aj elek­tro­nic­kú prí­ruč­ku na vy­pl­ne­nie da­ňo­vé­ho priz­na­nia k da­ni z mo­to­ro­vých vo­zi­diel za rok 2014. Na 20 stra­nách náj­de­te všet­ky in­for­má­cie pot­reb­né na správ­ne vy­pl­ne­nie da­ňo­vé­ho priz­na­nia.

Mo­men­tál­ne prog­ram ob­sa­hu­je ak­tuál­ne tla­či­vá k da­ňo­vé­mu priz­na­niu z mo­to­ro­vých vo­zi­diel za rok 2014. No­vé tla­či­vá da­ňo­vé­ho priz­na­nia k da­ni z príj­mov FO za rok 2014 bu­dú do prog­ra­mu dopl­ne­né už 20. 1. 2014.

Prog­ram Da­ňo­vé priz­na­nia 2014 je ove­re­né bez­plat­né rie­še­nie na po­dá­va­nie da­ňo­vých priz­na­ní. Kaž­do­roč­ne si prog­ram stiah­ne a vy­uži­je vy­še 30 000 pou­ží­va­te­ľov.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter