Microsoft pripravuje nový prehliadač Spartan, jednoduchší ako IE. Bude súčasťou Windows 10

Mic­ro­soft chce uviesť no­vý pre­hlia­dač, kto­rý bu­de de­bu­to­vať s Win­dows 10. No ani Inter­net Explo­rer ne­mie­ni úpl­ne od­sta­viť.

Už ne­ja­ký čas sa ho­vo­rí o tom, že spo­loč­nosť prip­ra­vu­je veľ­ké zme­ny v prog­ra­me Inter­net Explo­rer, kto­rý bu­de sú­čas­ťou ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10. Pod­ľa niek­to­rých zdro­jov však pra­cu­je na no­vom pre­hlia­da­či s kó­do­vým náz­vom Spar­tan, kto­rý nie je to­tož­ný s IE 12. Bu­de vraj na­ďa­lej pou­ží­vať en­gi­ne Mic­ro­sof­tu Chak­ra Ja­vaS­cript a ren­de­ro­va­cí en­gi­ne Tri­dent (te­da nie Web­Kit). Bu­de vy­ze­rať a pra­co­vať skôr ako Chro­me a Fi­re­fox a bu­de pod­po­ro­vať roz­ší­re­nia. Spar­tan však ne­bu­de IE 12, ale no­vá, aká­si od­ľah­če­ná ver­zia pre­hlia­da­ča.

Zdro­je ho­vo­ria, že des­kto­po­vá ver­zia Win­dows 10 prí­de s dvo­ma pre­hlia­dač­mi - je­ho sú­čas­ťou bu­de Spar­tan aj IE 11 (na spät­nú kom­pa­ti­bi­li­tu). Spar­tan bu­de údaj­ne k dis­po­zí­cii aj pre mo­bil­nú ver­ziu Win­dows 10 pre te­le­fó­ny a tab­le­ty.

Pod­ľa niek­to­rých zves­tí by Mic­ro­soft mo­hol pred­viesť pre­hlia­dač Spar­tan 21. ja­nuá­ra, keď plá­nu­je od­ha­liť ďal­šie no­vé fun­kcie pre Win­dows 10. Ni­ja­ké pod­rob­nos­ti o je­ho fun­kčnej vý­ba­ve za­tiaľ nie sú zná­me.

Zdroj: zdnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter