Kim Dotcom čoskoro spustí MegaChat, bezpečnú komunikačnú sieť

Spo­lu­zak­la­da­teľ služ­by Me­ga Kim Dot­com prip­ra­vu­je spus­te­nie no­vin­ky, kto­rá umož­ní šif­ro­va­né če­to­va­nie a vo­la­nie cez inter­net.

„Me­ga už čos­ko­ro sprís­tup­ní pl­ne šif­ro­va­nú služ­bu umož­ňu­jú­cu vi­deo­ho­vo­ry, če­to­va­nie a vy­so­ko­rý­chlos­tné pre­no­sy dát," vy­hlá­sil Kim Dot­com na Twit­te­ri. Pod­ľa Dot­co­ma no­vá služ­ba umož­ní bez­peč­nej­šie če­to­va­nie on-li­ne ako exis­tu­jú­ce dos­tup­né rie­še­nia.

Pou­ží­va­te­lia sa tak ne­bu­dú mu­sieť báť špe­ho­va­nia zo stra­ny vlád­nych or­ga­ni­zá­cií. Kim Dot­com o ap­li­ká­cii ho­vo­rí už ne­ja­ký čas, ale až te­raz to vy­ze­rá, že je prip­ra­ve­ná na os­trú pre­vádz­ku.

„Pri nak­la­da­ní s va­ši­mi dá­ta­mi ne­mô­že­te ve­riť žiad­ne­mu ame­ric­ké­mu pos­ky­to­va­te­ľo­vi slu­žieb," do­dal Dot­com s pou­ka­zom na to, že je­ho spo­loč­nosť síd­li na No­vom Zé­lan­de. „Tí­to pos­ky­to­va­te­lia to­tiž mu­sia spo­lup­ra­co­vať s ame­ric­kou vlá­dou."

Pod­ľa do­ku­men­tov, kto­ré mi­nu­lý rok zve­rej­nil bý­va­lý za­mes­tna­nec agen­tú­ry NSA Edward Snowden, ame­ric­ké a brit­ské vlád­ne agen­tú­ry ma­sív­ne pris­tu­po­va­li k dá­tam pos­ky­to­va­te­ľov on-li­ne slu­žieb.

Dot­com ne­po­ve­dal, ke­dy bu­de no­vá služ­ba, kto­rá sa s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou bu­de na­zý­vať Me­ga­che, spus­te­ná a na žia­dos­ti o ďal­ší ko­men­tár ne­rea­go­val. Šif­ro­va­nie v čo­raz väč­šej mie­re vy­uží­va­jú aj kon­ku­ren­čné služ­by.

Nap­rík­lad Sky­pe šif­ru­je všet­ky hla­so­vé ho­vo­ry i vi­deo­ho­vo­ry, pre­no­sy správ a če­ty. What­sApp pri­nie­sol šif­ro­va­nie v dru­hej po­lo­vi­ci toh­to ro­ka. Prav­da však je, že tie­to ame­ric­ké spo­loč­nos­ti mu­sia v prí­pa­de vy­da­nia súd­ne­ho prí­ka­zu spo­lup­ra­co­vať s ta­moj­šou vlá­dou. Kim Dot­com je v sú­čas­nos­ti na No­vom Zé­lan­de na kauciu pre­pus­te­ný na slo­bo­du. Nie­len tam, ale aj v USA a ďal­ších kra­ji­nách Dot­com če­lí ob­vi­ne­niam z roz­sia­hlych po­ru­šo­va­ní autor­ských práv.

Zdroj:  com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter