Facebook čelí žalobe, sledoval súkromné správy

Spo­loč­nosť Fa­ce­book mu­sí če­liť hro­mad­nej ža­lo­be za to, že sle­do­va­la ob­sah správ, kto­ré si jed­not­li­ví uží­va­te­lia me­dzi se­bou po­sie­la­li, pri­čom nás­led­ne fir­ma pou­ži­la tie­to in­for­má­cie na rek­lam­né úče­ly. Roz­ho­dol o tom ame­ric­ký súd. Ame­ric­ká sud­ky­ňa Phyllis Ha­mil­to­no­vá tak od­miet­la návrh spo­loč­nos­ti Fa­ce­book na za­miet­nu­tie ža­lo­by. Pod­ľa spo­loč­nos­ti Fa­ce­book ide o ak­ti­vi­ty v rám­ci štan­dar­dné­ho pod­ni­ka­nia.

Spo­loč­nosť Fa­ce­book na­mie­ta­la, že sle­do­va­nie ko­mu­ni­ká­cie spa­dá pod le­gis­la­tív­nu vý­nim­ku pod­ľa zá­ko­na o súk­ro­mí v rám­ci elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie. Pod­ľa sud­ky­ne Ha­mil­to­no­vej však so­ciál­na sieť Fa­ce­book "dos­ta­toč­ne ne­vys­vet­li­la, akým spô­so­bom ža­lo­va­né prak­ti­ky pa­tria k štan­dar­dné­mu spô­so­bu pod­ni­ka­nia".

Pod­ľa ža­lo­by po­da­nej v ro­ku 2013 spo­loč­nosť Fa­ce­book sle­do­va­la, aké od­ka­zy na inter­ne­to­vé strán­ky si uží­va­te­lia me­dzi se­bou v sprá­vach po­sie­la­li. Spo­loč­nosť Fa­ce­book vy­hlá­si­la, že sprá­vy ana­ly­zu­je v zá­uj­me ochra­ny pro­ti ví­ru­som a pro­ti ne­vy­žia­da­né­mu ob­sa­hu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter