Anonymizačnú sieť Tor vraj chce niekto odstaviť

Pro­jekt Tor vy­dal va­ro­va­nie, že sieť, kto­rá sa pou­ží­va na mas­ko­va­nie iden­ti­ty na inter­ne­te, mô­že byť v naj­bliž­ších dňoch od­sta­ve­ná.

Ro­ger „Ar­ma" Di­ngle­di­ne na blo­gu Tor pí­še, že is­tá ne­me­no­va­ná sku­pi­na mô­že do kon­ca toh­to týž­dňa skon­fiš­ko­vať tzv. ad­res­né server­y, kto­ré klien­tom pos­ky­tu­jú pros­tred­níc­tvom kľú­čov zoz­nam za­po­je­ných uz­lov. Tor v sú­čas­nos­ti vy­uží­va de­väť ad­res­ných server­ov, umies­te­ných v Euró­pe a USA, a dva ty­py kľú­čov. V prí­pa­de, že bu­de väč­ši­na ad­res­ných server­ov vy­pnu­tá (nap­rík­lad po­mo­cou fy­zic­ké­ho skon­fiš­ko­va­nia stro­jov), pou­ží­va­te­lia ne­bu­dú schop­ní efek­tív­ne vy­uží­vať Tor.

Ho­ci v blo­go­vom prís­pev­ku sa neu­vá­dza, kto by mo­hol stáť za tým­to úto­kom a aká je je­ho mo­ti­vá­cia, niek­to­ré ano­nym­né ko­men­tá­re naz­na­ču­jú, že by to moh­lo sú­vi­sieť s vy­šet­ro­va­ním hac­kin­gu So­ny Pic­tu­res a ini­cia­tí­va vy­chá­dza od FBI.

Je zná­me, že Tor vy­uží­va aj dro­go­vý trh, napr. Silk Road, ale aj ve­ľa ďal­ších ľu­dí, napr. in­for­má­to­rov, no­vi­ná­rov, po­li­tic­kých ak­ti­vis­tov či ľu­dí dba­jú­cich o ochra­nu svo­jich osob­ných úda­jov.

Ako Ar­ma poz­na­me­nal, Tor má po­môcť chrá­niť súk­ro­mie pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ži­jú v auto­ri­tár­skych re­ži­moch ale­bo pra­cu­jú na po­ten­ciál­ne cit­li­vých otáz­kach. Pou­ží­va­jú ho aj ban­ky, di­plo­ma­ti, or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní, blo­ge­ri a pod.

Zdroj: the­re­gis­ter.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter