V Severnej Kórei po niekoľkých hodinách obnovili internet

Ame­ric­ká spo­loč­nosť za­obe­ra­jú­ca sa inter­ne­tom v uto­rok potvr­di­la ob­no­ve­nie inter­ne­to­vé­ho spo­je­nia v Se­ver­nej Kó­rei, kde pod­ľa jej in­for­má­cií z nez­ná­mych dô­vo­dov sieť na nie­koľ­ko ho­dín vy­pad­la. Pod­ľa spo­loč­nos­ti Dyn moh­lo ísť o hac­ker­ský útok ale­bo tech­no­lo­gic­ký prob­lém. Prob­lé­my nas­ta­li nie­koľ­ko dní po úto­ku na server ame­ric­kej spo­loč­nos­ti So­ny Pic­tu­res.

Pod­ľa zdro­jov blíz­kych vy­šet­ro­va­niu úto­ku na So­ny však ame­ric­ká vlá­da za vý­pa­dok Inter­ne­tu v ázij­skej kra­ji­ne nie je zod­po­ved­ná. V KĽDR má však k inter­ne­to­vé­mu pri­po­je­niu prís­tup aj tak iba mi­ni­mum ľu­dí, vý­nim­kou sú naj­mä mé­diá a štát­ne úra­dy. Ani tie však pá­du inter­ne­tu neo­do­la­li. Su­sed­ná Juž­ná Kó­rea, kto­rá je so se­ver­nou čas­ťou Kó­rej­ské­ho po­los­tro­va tech­nic­ky stá­le vo voj­no­vom sta­ve, za­se v uto­rok potvr­di­la útok na cit­li­vé in­for­má­cie ope­rá­to­ra jed­nej z jej jad­ro­vých elek­trár­ní.

Se­ver­ná Kó­rea v so­bo­tu vy­jad­ri­la zá­ujem spo­lup­ra­co­vať so Spo­je­ný­mi štát­mi na vy­šet­ro­va­ní hac­ker­ské­ho úto­ku na So­ny Pic­tu­res, kto­rá na­to­či­la film o líd­ro­vi KĽDR Ki­mo­vi Čong-uno­vi. USA na zá­kla­de ana­lý­zy FBI ob­vi­ni­la z ky­be­rú­to­ku prá­ve Se­ver­nú Kó­reu, kto­rá však po­va­žu­je to­to ob­vi­ne­nie za ne­pod­lo­že­né.

Pchjon­gjang do­kon­ca poh­ro­zil Was­hin­gto­nu váž­ny­mi dôs­led­ka­mi v prí­pa­de, že spo­loč­né vy­šet­ro­va­nie hac­ker­ské­ho úto­ku od­miet­ne. So­ny pre­mié­ru fil­mu The Inter­view, kto­rý je pa­ró­dia o vy­mys­le­nom aten­tá­te na se­ve­ro­kó­rej­ské­ho vod­cu, zru­ši­la. Roz­hod­nu­tie kri­ti­zo­val ame­ric­ký pre­zi­dent Ba­rack Oba­ma. Pod­ľa je­ho slov sa di­ktá­to­rom nes­mie us­tu­po­vať.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter