Skype už dokáže prekladať konverzáciu v reálnom čase. Zatiaľ v angličtine a španielčine.

Mic­ro­soft ofi­ciál­ne pred­sta­vil svo­je plá­ny pri­niesť hla­so­vé prek­la­dy v prog­ra­me Sky­pe pred polro­kom. Sľub, že bu­dú dos­tup­né eš­te ten­to rok, dodr­žal. Od dneš­né­ho dňa je to­tiž k dis­po­zí­cii no­vá fun­kcia Sky­pe Tran­sla­tor Pre­view.

Služ­ba k svoj­mu fun­go­va­niu vy­ža­du­je ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8.1 ale­bo pre­view ver­ziu sys­té­mu Win­dows 10. Sky­pe do­ká­že prek­la­dať v reál­nom ča­se hla­so­vú kon­ver­zá­ciu v an­glič­ti­ne a špa­niel­či­ne. Prek­lad je pre­zen­to­va­ný v texto­vej aj v hla­so­vej for­me. Mic­ro­soft plá­nu­je roz­ši­ro­vať po­nu­ku ja­zy­kov, kto­ré tú­to fun­kciu pod­po­ru­jú - ma­lo by ich byť viac ako 40. Pred­pok­la­dá­me, že Tran­sla­tor bu­de ča­som pod­po­ro­vať aj slo­ven­či­nu.

Ak má­te zá­ujem no­vin­ku otes­to­vať, je pot­reb­né za­re­gis­tro­vať sa na ofi­ciál­nych strán­kach.

Video:


Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter