Najvyhľadávanejším výrazom na Googli je znova Facebook

Spo­loč­nosť Goog­le zve­rej­ni­la reb­ríč­ky naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov vo svo­jom vy­hľa­dá­va­či na Slo­ven­sku za rok 2014. Vô­bec naj­čas­tej­šie vy­hľa­dá­va­ným vý­ra­zom na slo­ven­skej ver­zii Goog­lu je už štvr­tý raz po se­be Fa­ce­book, za kto­rým nas­le­do­va­li YouTu­be, Po­kec, Top­ky a Gmail.

Ďal­ším reb­ríč­kom, kto­rý pred­sta­vi­te­lia Goog­lu pred­sta­vi­li, bol zoz­nam naj­väč­ších sko­ka­nov. V ňom sú zo­ra­de­né vý­ra­zy a osob­nos­ti, o kto­ré po­čas ro­ku 2014 naj­viac stú­pol zá­ujem. Na pr­vej prieč­ke sa umies­tni­li cyk­lis­tic­ké pre­te­ky Tour de Fran­ce, nas­le­du­jú Ive­ta Bar­to­šo­vá, So­chi 2014, Halloween a Ebo­la.

V ka­te­gó­rii sko­ka­nov me­dzi osob­nos­ťa­mi skon­či­la na pr­vej prieč­ke zos­nu­lá čes­ká spe­váč­ka Ive­ta Bar­to­šo­vá, za kto­rou sa ďa­lej umies­tni­li Ro­bin Williams, Do­mi­ni­ka Ci­buľ­ko­vá, Con­chi­ta Wurst a Mi­ros­lav Hlin­ka. Bar­to­šo­vá bo­la aj cel­ko­vo naj­vyh­ľa­dá­va­nej­šou osob­nos­ťou, na ďal­ších prieč­kach sú Mi­chael Schu­ma­cher, Mi­ley Cy­rus, Jus­tin Bie­ber a Majk Spi­rit. Naj­vyh­ľa­dá­va­nej­šou špor­to­vou osob­nos­ťou bol spo­mí­na­ný bý­va­lý pi­lot For­mu­ly 1 Mi­chael Schu­ma­cher, nas­le­do­va­li Pe­ter Sa­gan, Ney­mar da Sil­va San­tos Jú­nior, Do­mi­ni­ka Ci­bul­ko­vá a Cris­tia­no Ro­nal­do.

Naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ším mé­diom na Slo­ven­sku bo­li rov­na­ko ako vla­ni Top­ky, za ni­mi sa umies­tni­li Sme, No­vý čas, Prav­da a Plus­ka. Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov s ro­kom 2014 ov­lá­dol ka­len­dár 2014, nas­le­do­va­li MS fut­bal 2014, fil­my 2014, So­chi 2014 a MS ho­kej 2014.


Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov za rok 2014:

1. Fa­ce­book
2. YouTu­be
3. Po­kec
4. Top­ky
5. Gmail
6. prek­la­dač
7. Sme
8. Friv
7. TV prog­ram
8. SHMÚ

Reb­rí­ček naj­väč­ších sko­ka­nov za rok 2014:

1. Tour de Fran­ce
2. Ive­ta Bar­to­šo­vá
3. So­chi 2014
4. Halloween
5. Ebo­la
6. Aus­tra­lian Open
7. Ro­bin Williams
8. Flap­py Bird
9. Fi­nan­čná sprá­va
10. MS ho­kej 2014

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter