Nový Kalendár od Googlu ponúka inteligentné prepojenie s Gmailom

Goog­le pred­sta­vil no­vú ver­ziu svo­jej mo­bil­nej ap­li­ká­cie Ka­len­dár, kto­rá je te­raz lep­šie pre­po­je­ná s Gmai­lom a fun­gu­je tak viac ako osob­ný asis­tent.

Mať preh­ľad nad svo­jím di­árom dá ve­ľa prá­ce," na­pí­sal na ofi­ciál­ny blog pro­duk­to­vý ma­na­žér Ian Lea­der z Goog­lu. Mu­sí­te ma­nuál­ne vkla­dať jed­not­li­vé dá­ta a nás­led­ne ich ak­tua­li­zo­vať, ak sa plá­ny zme­nia. Mu­sí­te prác­ne doh­ľa­dá­vať ad­re­sy a te­le­fón­ne čís­la a po­tom ich pri­ra­ďo­vať k svo­jim uda­los­tiam. Ak ste na mo­bil­nom za­ria­de­ní, je mož­né, že to rad­šej úpl­ne vzdá­te."

Ako upo­zor­nil Lea­der, ka­len­dár by tak ma­li vy­ko­ná­vať ove­ľa lep­šiu prá­cu, a to obzvlášť na mo­bil­ných za­ria­de­niach.

Goog­le si to uve­do­mu­je, a pre­to te­raz sprís­tup­ňu­je „za­tiaľ naj­väč­šiu ak­tua­li­zá­ciu ap­li­ká­cie Ka­len­dár od jej vy­da­nia". Be­ta ver­zia Ka­len­dá­ra sa ob­ja­vi­la v ro­ku 2006 a ofi­ciál­na ver­zia tej­to bez­plat­nej ap­li­ká­cie bo­la vy­da­ná v ro­ku 2009. Jed­na z hlav­ných no­vi­niek je už­šie pre­po­je­nie Ka­len­dá­ra s Gmai­lom.

Za­kaž­dým, keď si kú­pi­te le­ten­ku, lís­tky na kon­cert či si za­re­zer­vu­je­te ho­tel, prav­de­po­dob­ne dos­ta­ne­te e-mail s dá­tu­mom, ča­som a ďal­ší­mi dô­le­ži­tý­mi in­for­má­cia­mi," na­pí­sal Lea­der. Ale kto má čas (ale­bo tr­pez­li­vosť) ko­pí­ro­vať všet­ky tie­to in­for­má­cie do ka­len­dá­ra? V no­vej ap­li­ká­cii Ka­len­dá­ra sa tie­to e-mai­ly auto­ma­tic­ky pre­me­nia na vlo­že­nú uda­losť spo­lu so všet­ký­mi pot­reb­ný­mi in­for­má­cia­mi."

Lea­der do­dal, že uda­los­ti v ka­len­dá­ri by ma­li byť ak­tua­li­zo­va­né v reál­nom ča­se, zme­ny sa te­da auto­ma­tic­ky uro­bia nap­rík­lad vte­dy, keď pou­ží­va­teľ dos­ta­ne nás­led­ný e-mail s in­for­má­ciou o tom, že let bol ones­ko­re­ný.

Keď­že nie všet­ky uda­los­ti bý­va­jú potvr­dzo­va­né e-mail­mi, no­vá ver­zia Ka­len­dá­ra si bu­de pa­mä­tať va­še čas­té schôdz­ky a ďal­šie opa­ku­jú­ce sa uda­los­ti a pri za­dá­va­ní vstu­pu vám ich bu­de po­nú­kať. Ak nap­rík­lad pra­vi­del­ne cho­dí­te do po­sil­ňov­ne s ka­ma­rá­tom Pet­rom a za­čne­te pí­sať do ka­len­dá­ra pos, ap­li­ká­cia po­núk­ne dopl­ne­nie ce­lej uda­los­ti na „Po­sil­ňov­ňa s Pet­rom" spo­lu s dá­tu­mom, ča­som a mies­tom.

No­vá ver­zia Ka­len­dá­ra je už dos­tup­ná a fun­gu­je na za­ria­de­niach s An­droi­dom 4.1 a vy­šším. Ap­li­ká­ciu si mož­no stiah­nuť z Goog­le Play Sto­re úpl­ne za­dar­mo. Goog­le pod­ľa svo­jich slov pra­cu­je aj na ver­zii pre ope­rač­ný sys­tém iOS, dá­tum jej vy­da­nia však za­tiaľ ne­bo­lo zve­rej­ne­ný.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter