Nová sociálna sieť Tsu vám bude za používanie platiť. Rozdá až 90 % svojich príjmov.

No­vá so­ciál­na sieť Tsu bo­la spus­te­ná pred nie­koľ­ký­mi týž­dňa­mi hlav­ne vďa­ka fi­nan­čnej pod­po­re in­ves­tič­né­ho fon­du San­cus Ca­pi­tal Pri­ve, kto­rý do nej vlo­žil 7 mi­lió­nov do­lá­rov. Náj­de sa pre ňu mies­to na tr­hu? Jej za­kla­da­teľ Se­bas­tian Sob­czak ve­rí, že áno. Nej­de to­tiž o bež­nú so­ciál­nu sieť. Tsu vám bu­de za pou­ží­va­nie pla­tiť.

Tsu na pr­vý poh­ľad vy­ze­rá po­dob­ne ako Fa­ce­book, no je tu ove­ľa viac rek­la­my. Od­liš­nosť je v tom, že Tsu sa chce s pou­ží­va­teľ­mi po­de­liť o príj­my z rek­lám. Po­ne­chá si z nich vraj len 10 % a 90 % roz­de­lí me­dzi pou­ží­va­te­ľov. A akým spô­so­bom sa bu­dú pe­nia­ze de­liť? Zá­kla­dom je zdie­ľa­nie texto­vých prís­pev­kov i fo­tog­ra­fií. Čím viac zhliad­nu­tí a inter­ak­cií bu­de mať pou­ží­va­teľ v prie­be­hu 24 ho­dín, tým viac pe­ňa­zí dos­ta­ne. Ta­kým­to spô­so­bom mô­žu za­ro­biť pre­dov­šet­kým naj­ob­ľú­be­nej­ší pou­ží­va­te­lia, napr. ce­leb­ri­ty.

No je tu eš­te jed­na mož­nosť. Men­šie per­cen­to príj­mov sa vy­uži­je ako sti­mul pre ľu­dí, aby na Tsu po­zý­va­li svo­jich pria­te­ľov. Za­tiaľ sa dá za­re­gis­tro­vať len na zá­kla­de poz­ván­ky. Pou­ží­va­te­lia po­tom bu­dú dos­tá­vať pe­nia­ze, ak ich pria­te­lia, kto­rých na sieť poz­va­li, bu­dú zdie­ľať pú­ta­vé prís­pev­ky.

My­šlien­ka je te­da ta­ká, že pe­ňaž­ný be­ne­fit pat­rí nie­len pos­ky­to­va­te­ľom plat­for­my, ale aj tvor­com ob­sa­hu. Tak­to by si sieť moh­la vy­tvo­riť veľ­mi ak­tív­nu pou­ží­va­teľ­skú zá­klad­ňu.

Po­čas be­ta­tes­to­va­nia so­ciál­na sieť zís­ka­la me­dzi svo­jich pou­ží­va­te­ľov aj nie­koľ­ko ce­leb­rít, napr. rap­pe­ra 50 Cen­ta a hviez­du NBA Car­me­la An­tho­ny­ho.

Sa­moz­rej­me, pe­ňaž­né in­ves­tí­cie a po­zor­nosť ce­leb­rít eš­te nie je zá­ru­ka to­ho, že no­vá sieť zo­sa­dí Fa­ce­book z tró­nu, no kaž­do­pád­ne ide o svie­ži ná­pad. Tre­ba do­dať, že nie je úpl­ne no­vý. Aj so­ciál­na sieť Bub­blews, za­lo­že­ná v ro­ku 2012 priš­la s po­dob­nou my­šlien­kou - s plat­bou auto­rom za „laj­ko­va­nie" ich prís­pev­kov, ho­ci ide o su­my len na úrov­ni nie­koľ­kých cen­tov.

Zdroj: re­co­de.net


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter