Google chce uľahčiť prenášanie dát medzi Androidom a iOS

Goog­le vy­ví­ja no­vú služ­bu s náz­vom Cop­re­sen­ce. In­for­mu­je o tom por­tál An­droid Po­li­ce, kto­rý na­šiel zmien­ky o no­vej fun­kcii v in­šta­lač­nom ba­lí­ku slu­žieb Goog­le Play Servic­es.

Cop­re­sen­ce bu­de fun­go­vať po­dob­ne ako uti­li­ta AirDrop, kto­rá je za­bu­do­va­ná v ope­rač­nom sys­té­me iOS od ver­zie 7 a umož­ňu­je jed­no­du­cho pre­ná­šať mul­ti­me­diál­ne sú­bo­ry, kon­tak­ty a od­ka­zy me­dzi iOS za­ria­de­nia­mi v oko­lí. Za­ria­de­nia vy­uží­va­jú tech­no­ló­giu Blue­tooth na spá­ro­va­nie sa a o pre­nos dát sa sta­rá Wi-Fi.

No­vin­ka od Goog­lu bu­de po­sie­lať dá­ta ta­kis­to cez Wi-Fi, prí­pad­ne cez Wi-Fi Di­rect. Vý­ho­dou je mož­nosť pre­po­je­nia aj so za­ria­de­nia­mi, kto­ré ne­vyu­ží­va­jú sys­tém An­droid. Fun­kcia umož­ní zdie­ľať ma­py, hud­bu, fo­tog­ra­fie, webo­vé strán­ky atď. Špe­ku­lu­je sa aj o in­teg­rá­cií do služ­by Han­gouts. Cop­re­sen­ce sa ob­ja­ví údaj­ne už po­čas naj­bliž­ších týž­dňov.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter