Británia: Facebook a Twitter pomáhajú teroristom

No­vý šéf brit­skej taj­nej služ­by zod­po­ved­nej za boj pro­ti ky­berzlo­či­nu Ro­bert Han­ni­gan v uto­rok ob­vi­nil so­ciál­ne sie­te Fa­ce­book a Twit­ter z to­ho, že ne­pria­mo po­má­ha­jú te­ro­ris­tom ší­riť ich my­šlien­ky. Ria­di­teľ Vlád­ne­ho ko­mu­ni­kač­né­ho ve­le­nia (GCHQ) pre­to tech­no­lo­gic­ké fir­my vy­zval, aby úra­dom v Bri­tá­nii vo väč­šej mie­re po­má­ha­li od­ha­ľo­vať plá­ny extré­mis­tic­kých sku­pín. Twit­ter a Fa­ceb­bok to­tiž pod­ľa ne­ho te­ro­ris­ti v sú­čas­nos­ti pou­ží­va­jú ako "ria­dia­ce sie­te".

"Vý­zvy vlád a ich taj­ných slu­žieb sú ob­rov­ské. A mô­žu nim če­liť je­di­ne už­šou spo­lup­rá­cou s tech­no­lo­gic­ký­mi fir­ma­mi," na­pí­sal Han­ni­gan v člán­ku, kto­rý v uto­rok vy­šiel v den­ní­ku The Fi­nan­cial Ti­mes. Šéf GCHQ zá­ro­veň do­dal, že tech­no­lo­gic­ký vý­voj v tej­to ob­las­ti zneu­ží­va aj extré­mis­tic­ká sku­pi­na Is­lam­ský štát ov­lá­da­jú­ca roz­siah­le úze­mia Ira­ku a Sý­rie. "Je zjav­né, že niek­to­ré tech­no­lo­gic­ké fir­my si nep­riz­ná­va­jú, že pri­chá­dza ich zneu­ži­tiu," uvie­dol Han­ni­gan.

Sa­mot­né fir­my Fa­ce­book a Twit­ter sa k ob­vi­ne­niam za­tiaľ ofi­ciál­ne od­miet­li vy­jad­riť.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter