Na internetových aukciách sa kšeftuje s pozvánkami do novej e-mailovej služby Googlu

Goog­le skú­ša no­vú e-mai­lo­vú služ­bu In­box. Pod­ľa spo­loč­nos­ti má pri­niesť úpl­ne no­vý spô­sob prá­ce s e-mai­lom. Po­dob­ne ako v za­čiat­koch Gmai­lu či Goog­le+ aj na jej vy­skú­ša­nie je pot­reb­ná poz­ván­ka.

Mož­no o ňu po­žia­dať na ad­re­se in­box@goog­le.com, no pod­ľa pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sa o svo­je skú­se­nos­ti po­de­li­li na dis­kus­ných fó­rach či so­ciál­nych sie­ťach, je vy­ba­vo­va­nie po­žia­da­viek po­ma­lé.

Ako sa uká­za­lo, niek­to­rí ne­doč­kav­ci sú ochot­ní za sko­ré vy­skú­ša­nie no­vej služ­by aj za­pla­tiť. A tak rôz­ni „pod­ni­kav­ci" ne­dáv­no za­ča­li po­nú­kať poz­ván­ky v inter­ne­to­vých auk­ciách. Ak do vy­hľa­dá­va­nia na eBay za­dá­te vý­raz In­box by Gmail, mô­že­te sa pres­ved­čiť o tom, koľ­ko ľu­dí, pre­ja­vi­lo zá­ujem o pre­daj a ná­kup prís­tu­pu k no­vej e-mai­lo­vej ap­li­ká­cii. Ce­na poz­vá­nok sia­ha od 8 do­lá­rov až po zá­vrat­ných 200 do­lá­rov. Pri­tom tre­ba pri­po­me­núť, že Goog­le ich roz­dá­va za­dar­mo, ak sa za­re­gis­tru­je­te na webo­vej strán­ke In­boxu.

Zdroj: dai­ly­dot.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter