Ponuky internetu od operátorov budú na jednom webe

Zá­ujem­co­via o inter­ne­to­vé pri­po­je­nie bu­dú môcť na jed­nom mies­te vy­hľa­dať a po­rov­nať po­nu­ky všet­kých pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia v SR. Ako in­for­mo­val ho­vor­ca Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) Ro­man Vav­ro, úrad za­čal s tes­to­va­cou pre­vádz­kou webo­vej strán­ky na po­rov­ná­va­nie cien ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho prís­tu­pu k inter­ne­tu.

"V tej­to fá­ze pre­bie­ha tes­to­va­nie zo stra­ny ope­rá­to­rov a nás­led­ne pre­beh­ne tes­to­va­nie ši­ro­kou ve­rej­nos­ťou," poz­na­me­nal. Strán­ka za­tiaľ nie je ve­rej­ne prís­tup­ná a bu­de k dis­po­zí­cií cez od­kaz na strán­ke RÚ.

Pod­ľa RÚ v os­trej pre­vádz­ke si zá­ujem­co­via bu­dú môcť po za­da­ní svo­jej ad­re­sy po­rov­nať po­nu­ky pri­már­ne ur­če­né pre do­mác­nos­ti od všet­kých ope­rá­to­rov, kto­rí v da­nej lo­ka­li­te pos­ky­tu­jú prís­tup k inter­ne­tu. "Webo­vá strán­ka bu­de ob­sa­ho­vať všet­ky pop­lat­ky, kto­ré úč­tu­jú ope­rá­to­ri a tie­to bu­dú pri kaž­dej po­nu­ke za­po­čí­ta­né do tak­zva­nej prie­mer­nej me­sač­nej plat­by po­čas 24 me­sia­cov, na zá­kla­de kto­rej bu­de mož­né jed­no­du­chým spô­so­bom po­rov­nať po­nu­ky s rôz­nou via­za­nos­ťou," vy­svet­lil Vav­ro.

Webo­vá strán­ka má pod­ľa Vav­ra ok­rem in­for­mač­nej hod­no­ty zá­ro­veň pris­pieť k roz­vo­ju sú­ťa­že na tr­hu, pre­to­že zá­ujem­co­via pros­tred­níc­tvom nej zís­ka­jú in­for­má­cie aj o služ­bách lo­kál­nych a re­gio­nál­nych ope­rá­to­rov. RÚ vy­pra­co­val strán­ku s Vý­skum­ným ús­ta­vom spo­jov, kto­rý je tiež správ­com server­a.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter