Google Inbox: Analytici hodnotia novinku rozporuplne

Vy­hľa­dá­va­cí gi­gant mi­nu­lý týž­deň pred­sta­vil svo­ju no­vú služ­bu In­box a ana­ly­ti­ci sú v otáz­ke, či tá­to do­ká­že trie­diť e-mai­ly pou­ží­va­te­ľov tak, ako sľu­bu­je, roz­de­le­ní.

„Použí­va­te­ľom pre­ká­ža veľ­ké množ­stvo správ, kto­ré dos­tá­va­jú, ale ve­ľa ľu­dí rie­še­niu od Goog­lu, kto­ré za nich má roz­ho­do­vať o dô­le­ži­tos­ti pri­ja­tých správ, ne­bu­de ve­riť," uvie­dol ana­ly­tik The Ga­briel Con­sul­ting Group Dan Olds.

Väč­ši­na ľu­dí sa bu­de báť to­ho, že pre­hliad­nu dô­le­ži­té či len za­ují­ma­vé e-mai­ly." Goog­le pred­sta­vil In­box v stre­du s tým, že tá­to služ­ba ne­má nah­ra­diť je­ho Gmail, ale má slú­žiť ako je­ho dopl­nok.

„In­box je od tých is­tých ľu­dí, kto­rí vy­tvo­ri­li Gmail, ale nie je to Gmail: je to úpl­ne no­vý typ schrán­ky, navr­hnu­tý so za­me­ra­ním na to, na čom nao­zaj zá­le­ží," na­pí­sal na ofi­ciál­nom blo­gu Goog­lu se­nior vice­pre­zi­dent pre An­droid, Chro­me a Apps Sun­dar Pi­chai.

Ľudia te­raz dos­tá­va­jú viac e-mai­lov ako ke­dy­koľ­vek pred­tým a vnút­ri tých­to správ sú uk­ry­té dô­le­ži­té in­for­má­cie, kto­ré nám mô­žu jed­no­du­cho prekĺznuť me­dzi pr­sta­mi - naj­mä ak pra­cu­je­me na mo­bil­ných za­ria­de­niach."

In­box sa sna­ží ľu­ďom po­môcť vy­znať sa v zá­pla­ve e-mai­lov a zdô­raz­niť v nich dô­le­ži­té in­for­má­cie - zvý­raz­ne­ný bu­de nap­rík­lad čas od­le­tu, dá­tum ko­na­nia kon­fe­ren­cie či fo­tog­ra­fie a do­ku­men­ty pri­ja­té od ko­le­gov či ro­di­ny.

Pi­chai do­dal, že In­box bu­de zob­ra­zo­vať aj in­for­má­cie z webu, kto­ré ne­bo­li v pô­vod­nom e-mai­le ob­siah­nu­té, ty­pu ak­tuál­ne­ho ča­su od­le­tu ale­bo do­by do­da­nia ob­jed­na­nej zá­siel­ky. Ako po­do­tý­ka Olds, ap­li­ká­cia, kto­rá vám pred­nos­tne uka­zu­je dô­le­ži­té sprá­vy, by bo­la za­ují­ma­vá - ke­by však fun­go­va­la per­fek­tne.

A s tým súh­la­sí aj ne­zá­vis­lý ana­ly­tik Jack Gold. Sme bom­bar­do­va­ní ko­mu­ni­kač­ný­mi ka­nál­mi všet­ké­ho ty­pu a kaž­dá služ­ba, kto­rá po­nú­ka služ­by ako In­box, bu­de pre pou­ží­va­te­ľov at­rak­tív­na, ak bu­dú ve­riť to­mu, že bu­de za nich správ­ne roz­ho­do­vať," po­ve­dal Gold.

„Prob­lém, sa­moz­rej­me, je, ako ten­to sys­tém bu­de pres­ne od­ha­do­vať, čo je pre da­né­ho pou­ží­va­te­ľa nao­zaj dô­le­ži­té. To nie je ľah­ká úlo­ha." Ana­ly­tik zo spo­loč­nos­ti En­der­le Group Rob En­der­le k to­mu po­ve­dal, že In­box sa bu­de zlep­šo­vať s tým, ako ho pou­ží­va­te­lia bu­dú pou­ží­vať.

„Nau­čí sa, kto­ré kon­tak­ty sú pre vás dô­le­ži­té a kto­ré té­my má­te ten­den­ciu nao­zaj čí­tať a ne­ma­zať ich, tak­že by v ko­neč­nom dôs­led­ku mal byť schop­ný od­had­núť va­še zá­uj­my," po­ve­dal En­der­le.

Goog­le to ro­bí tak či tak, keď pro­fi­lu­je pou­ží­va­te­ľov pre in­ze­ren­tov, te­da as­poň v tom­to prí­pa­de sa vám tá­to pro­fi­lá­cia ne­ja­ko vrá­ti."

Ak ap­li­ká­cia bu­de fun­go­vať, moh­la by vy­rie­šiť asi naj­väč­ší prob­lém, kto­rý má­me s e-mai­lo­vý­mi služ­ba­mi - vy­hnúť sa zá­pla­ve mai­lov vo na­šich schrán­kach. E-mail tre­ba op­ra­viť," do­dal ana­ly­tik spo­loč­nos­ti Moor In­sights and Stra­te­gy Pat­rick Moor­head.

Dos­tá­va­me ho pri­ve­ľa a množ­stvo správ je úpl­ne ne­pod­stat­ných. E-mail ni­kam neod­chá­dza, ľu­dia ho stá­le hoj­ne pou­ží­va­jú na te­le­fó­noch, tab­le­toch, po­čí­ta­čoch ... ale pri krat­šej a bez­pros­tred­nej ko­mu­ni­ká­cii je už čo­raz me­nej vý­znam­ný."

Ak sa In­box me­dzi pou­ží­va­teľ­mi uchy­tí, tvor­co­via kon­ku­ren­čných web­mai­lov bu­dú pod­ľa ana­ly­ti­kov Goog­le rých­lo nas­le­do­vať.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter