Google+ má 2 miliardy používateľov – viac ako Facebook. Je to naozaj pravda?

Pod­ľa úda­jov zhro­maž­de­ných tech­no­lo­gic­kým pro­fe­sio­ná­lom Gre­gom Mier­nic­kým má Goog­le+ už viac ako 2 mi­liar­dy úč­tov. Goog­le tú­to in­for­má­ciu ne­pub­li­ko­val. Prog­ra­má­tor Mier­nic­ki sle­do­val tie­to úda­je spo­lu s Françoisom Beaufor­tom po­mo­cou nás­tro­jov tre­tích strán. Mo­ni­to­ru­jú prib­liž­ne 50 000 sú­bo­rov (zoz­na­mov XML), z kto­rých kaž­dý deň zis­ťu­jú zoz­nam úč­tov na Goog­le+. V so­bo­tu 18. ok­tób­ra po­čet pou­ží­va­te­ľov prek­ro­čil 2 mi­liar­dy.

google_account.jpg

Nie všet­ky tie­to úč­ty sú však ak­tív­ne. Člen tí­mu Goog­le Mark Trap­ha­gen uz­ná­va správ­nosť tých­to úda­jov vo svo­jom prís­pev­ku, no aby sa vy­hlo omy­lom, pri­dá­va nie­koľ­ko poz­ná­mok na ob­jas­ne­nie. Pod­ľa niek­to­rých ná­zo­rov by sa neak­tív­ne úč­ty ma­li vy­lú­čiť. Iba­že „neak­tív­nosť" pla­tí len pre ak­ti­vi­ty na Goog­le+, ale väč­ši­na z ich je ak­tív­na, po­kiaľ ide všeo­bec­ne o Goog­le.

Fa­ce­book, kto­rý sa po­va­žu­je za naj­po­pu­lár­nej­šiu so­ciál­nu sieť, mal v dru­hom štvrťro­ku toh­to ro­ka 1,3 mld. pou­ží­va­te­ľov. Mož­no je prek­va­pu­jú­ce, že Goog­le+ ho pre­ko­ná­va.

facebook_users_worldwide.png

Dá sa to však pri­pí­sať sku­toč­nos­ti, že pro­fil na Goog­le+ bol pot­reb­ný na prih­lá­se­nie sa do rôz­nych slu­žieb Goog­lu. Ta­kis­to kaž­dý, kto mal kon­to Gmail, auto­ma­tic­ky dos­tal aj účet na Goog­le+. Goog­le však tú­to prax ne­dáv­no zme­nil.

Zdroj: iamwire.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter