Máte pomalý eternet? Už sa pracuje na vyšších rýchlostiach 25 Gb/s, 50 Gb/s aj 400 Gb/s

Na ne­dáv­nom stret­nu­tí Et­her­net Allian­ce Tech­no­lo­gy Explo­ra­tion Fo­rum sa dis­ku­to­va­lo o tech­nic­kých pod­rob­nos­tiach tý­ka­jú­cich sa no­vých eter­ne­to­vých štan­dar­dov, kto­ré po­núk­nu ši­ro­kú šká­lu pod­po­ro­va­ných rých­los­tí.

Aby sa us­po­ko­jil sú­čas­ný do­pyt dá­to­vých cen­tier, pra­cu­je sa na 25 Gb štan­dar­de. Sú­čas­ne s tým sa dis­ku­tu­je o 50 Gb eter­ne­te, pre­to­že exper­ti oča­ká­va­jú, že s ná­ras­tom množ­stva pre­no­sov spo­je­ných so stá­le sa zvy­šu­jú­cou ob­ľu­bou clou­du bu­de už o nie­koľ­ko ro­kov pot­reb­né tú­to tech­no­ló­giu na­sa­diť.

A pre fir­my s no­vý­mi rých­ly­mi prís­tu­po­vý­mi bod­mi s Wi-Fi mož­no bu­de už čos­ko­ro dos­tup­ný 2,5 Gb/s eter­net.

25 Gb/s

Aj keď 25 Gb štan­dard by mo­hol vy­ze­rať ako krok späť, keď­že už exis­tu­je 40-gi­ga­bi­to­vý a 100-gi­ga­bi­to­vý eter­net, opak je prav­da. Pos­ky­to­va­te­lia clou­do­vých rie­še­ní ako Goog­le a Mic­ro­soft, kto­rí sú v sú­čas­nos­ti naj­väč­ší­mi kup­ca­mi eter­ne­to­vých kom­po­nen­tov, pot­re­bu­jú rých­lo pre­ná­šať veľ­ké množ­stvo dát a 25 Gb eter­net sa dá jed­no­du­cho za­po­jiť do exis­tu­jú­cej infra­štruk­tú­ry.

Keď­že 100 Gb eter­net sa skla­dá jed­no­du­cho zo šty­roch 25-gi­ga­bi­to­vých, zvý­še­nie vý­rob­nej ka­pa­ci­ty jed­not­li­vých čas­tí, z kto­rých sa skla­da­jú obe tech­no­ló­gie, zní­ži ich ce­ny.

Pre pos­ky­to­va­te­ľov clou­du je na­vy­še vy­tvá­ra­nie blo­kov s 25 Gb tech­no­ló­giou dos­ta­toč­ne va­ria­bil­né. Na po­rov­na­nie, 40 Gb eter­net je tvo­re­ný štyr­mi 10 Gb mo­dul­mi, ale 10 Gb/s pre je­den server už pres­tá­va sta­čiť.

50 Gb/s

Za­ča­li sa aj prá­ce na 50 Gb špe­ci­fi­ká­cii, keď­že fir­my vraj za­čnú tú­to tech­no­ló­giu po­ža­do­vať po­čas nas­le­du­jú­cich nie­koľ­kých ro­kov. Chris Co­le zo spo­loč­nos­ti Fi­ni­sar, kto­rý je čle­nom pra­cov­nej sku­pi­ny Et­her­net Allian­ce, oča­ká­va, že vý­rob­ky s 50 Gb eter­ne­tom sa za­čnú ob­ja­vo­vať v ro­ku 2016.

2,5 Gb/s

Aj keď 2,5 Gb ne­mu­sí znieť ako príl­iš rých­la tech­no­ló­gia, má ten­to štan­dard fir­mám po­môcť pok­ryť ich bu­do­vy veľ­mi rých­lym pri­po­je­ním Wi-Fi. Tá­to tech­no­ló­gia je pre­to navr­hnu­tá pria­mo ako štan­dard, kto­rý má fir­mám po­môcť s roz­vo­jom rých­lych bez­drô­to­vých sie­tí.

Naj­nov­šia tech­no­ló­gia Wi-Fi IEEE 802.11ac vie fun­go­vať na viac ako 1 Gb/s, čo však fir­my veľ­mi ne­vyu­ži­jú. Aj keď up­gra­de na 10 Gb eter­net by sa fir­mám pá­čil, väč­ši­na spo­loč­nos­tí ne­má na je­ho za­ve­de­nie pot­reb­né vy­ba­ve­nie, za­tiaľ čo 2,5 Gb ver­zia eter­ne­tu po­be­ží na štan­dar­dných káb­loch, kto­ré ma­jú už te­raz.

400 Gb/s

Na­ko­niec pra­cov­ná sku­pi­na dis­ku­to­va­la aj o úpl­ne no­vej naj­vyš­šej mož­nej eter­ne­to­vej rých­los­ti. Na Tech­no­lo­gy Explo­ra­tion Fo­rum bo­lo ozná­me­né, že sa už pra­cu­je na 400 Gb eter­ne­to­vom štan­dar­de, kto­rý má byť do­kon­če­ný v mar­ci 2017. Ten­to štan­dard sa bu­de skla­dať z blo­kov buď 50 Gb, ale­bo 100 Gb eter­ne­tu.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter