„Odvetná pornografia“: za nedobrovoľné zverejňovanie nahých fotografií na nete budú 2 roky natvrdo

Na webo­vé strán­ky za­me­ra­né na ne­dob­ro­voľ­né zve­rej­ňo­va­nie ero­tic­kých fo­tog­ra­fií sa v up­ly­nu­lých ro­koch za­me­ra­li zá­ko­no­dar­co­via hneď v nie­koľ­kých kra­ji­nách.

V sú­vis­los­ti s ne­dáv­nou kau­zou zve­rej­ne­nia fo­tog­ra­fií ce­leb­rít uk­rad­nu­tých zo služ­by App­le iC­loud sa te­raz Veľ­ká Bri­tá­nia roz­hod­la schvá­liť vô­bec pr­vý zá­kon, kto­rý ta­ké­to zve­rej­ňo­va­nie fo­tog­ra­fií za­ka­zu­je a pá­cha­te­ľa pos­ti­hu­je až dvo­ma rok­mi vo vä­ze­ní. 

Fakt, že exis­tu­jú jed­not­liv­ci, kto­rí kru­to dis­tri­buu­jú in­tím­ne ob­ráz­ky svo­jich bý­va­lých par­tne­rov bez ich súh­la­su, je tak­mer neu­ve­ri­teľ­ný," uvie­dol v tla­čo­vom vy­hlá­se­ní ta­jom­ník spra­vod­li­vos­ti Chris Grayling.

„Chce­me, aby ľu­dia, kto­rí sa sta­li obe­ťa­mi toh­to ty­pu ne­chut­né­ho sprá­va­nia, ve­de­li, že sto­jí­me na ich stra­ne a uro­bí­me všet­ko pre­to, aby sme pá­cha­te­ľa dos­ta­li pred súd." Grayling vo svo­jom vy­hlá­se­ní tiež po­dot­kol, že v zá­vis­los­ti od okol­nos­tí mô­že dis­tri­bú­cia na­hých fo­tog­ra­fií bez súh­la­su da­nej oso­by po­ru­šo­vať už exis­tu­jú­ce brit­ské zá­ko­ny, kon­krét­ne te­le­ko­mu­ni­kač­ný zá­kon z ro­ku 2003.

Brit­ská vlá­da sa chys­tá pri­po­jiť pra­vid­lá tý­ka­jú­ce sa umies­tňo­va­nia ero­tic­kých fo­tog­ra­fií a vi­deí par­tne­rov bez ich súh­la­su k všeo­bec­nej­šie­mu zá­ko­nu o tres­tnom súd­nic­tve a sú­doch, kto­rý te­raz schva­ľu­je ta­moj­ší parla­ment. Po­kiaľ bu­de do­da­tok pri­ja­tý, mô­že pod­ľa den­ní­ka The Dai­ly Te­leg­raph na­do­bud­núť účin­nosť v prie­be­hu nie­koľ­kých týž­dňov. Ok­rem webo­vých strá­nok by zá­kon mal pok­rý­vať aj fo­tog­ra­fie zdie­ľa­né e-mai­lom, texto­vý­mi sprá­va­mi či do­kon­ca na pa­pie­ri.

Ako po­do­tý­ka den­ník The Guar­dian, tvor­bu no­vé­ho do­dat­ku ini­cio­va­la bý­va­lá mi­nis­ter­ka kul­tú­ry Ma­ria Mille­ro­vá, pri­čom iní ar­gu­men­to­va­li, že prob­lém je už ošet­re­ný exis­tu­jú­ci­mi zá­kon­mi pro­ti nem­rav­nos­ti a vy­die­ra­niu".

V Spo­je­ných štá­toch štát Ka­li­for­nia pri­jal zá­kon za­me­ra­ný kon­krét­ne na „od­vet­nú por­nog­ra­fiu" ten­to me­siac a ďal­šie štá­ty bu­dú nas­le­do­vať. Ka­li­for­nský zá­kon umož­ňu­je uk­la­dať za je­den pre­čin po­ku­tu až pol ro­ka vo vä­ze­ní. Prav­da je, že ob­lasť „od­vet­nej por­nog­ra­fie" je veľ­mi kon­tro­ver­zná a no­vé zá­ko­ny, kto­ré s ňou ma­jú bo­jo­vať, ne­pod­po­ru­jú všet­ci exper­ti.

Ame­ric­ká únia pre ob­čian­ske slo­bo­dy nap­rík­lad uvied­la, že pri niek­to­rých z tých­to zá­ko­nov je prob­lém s kon­flik­tom s pr­vým do­dat­kom ame­ric­kej ús­ta­vy, a po­da­la tak ža­lo­bu nap­rík­lad na ver­ziu zá­ko­na schvá­le­nú v Ari­zo­ne, kto­rá je pod­ľa nej príl­iš ši­ro­ká a moh­la by poš­ko­diť le­gi­tím­nych ob­chod­ní­kov s kni­ha­mi a vy­da­va­te­ľov. Ne­dob­ro­voľ­né zve­rej­ňo­va­nie na­hých fo­tog­ra­fií bý­va ozna­čo­va­né ako „od­vet­ná por­nog­ra­fia" pre­to, že fo­tog­ra­fie bý­va­jú v mno­hých prí­pa­doch zve­rej­ňo­va­né pohr­dnu­tý­mi mi­len­ca­mi.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter