Video: Pozrite sa na nový spôsob programovania vo virtuálnej realite

Prog­ra­má­tor Brian Pei­ris sa po­kú­sil o no­vý spô­sob prog­ra­mo­va­nia pre vir­tuál­nu reali­tu. Vy­užil pri tom oku­lia­re Ocu­lus Rift, Fi­re­fox s pod­po­rou CSS 3D a ja­vas­crip­to­vú kniž­ni­cu Three.js. Vy­tvo­ril tak ap­li­ká­ciu, v kto­rej mož­no prog­ra­mo­vať pria­mo vo vir­tuál­nom sve­te, kto­ré­ho ste sú­čas­ťou.

Video:


Tak­zva­né li­ve kó­do­va­nie vám umož­ní ma­ni­pu­lo­vať s vir­tuál­nym 3D pros­tre­dím v reál­nom ča­se. Po na­sa­de­ní oku­lia­rov Ocu­lus Rift sa ocit­ne­te vo vir­tuál­nom pros­tre­dí, kde je k dis­po­zí­cii 2D plo­cha na zá­pis kó­du. Vy­tvo­re­né ob­jek­ty sa po­tom hneď sta­nú sú­čas­ťou vir­tuál­ne­ho pros­tre­dia oko­lo vás. Prav­da, za­tiaľ ide o jed­no­du­chú ma­ni­pu­lá­ciu s geo­me­triou, ale mô­že to byť pred­chod­ca tech­no­ló­gie, po­mo­cou kto­rej si pri tro­che zruč­nos­ti v prog­ra­mo­va­ní mô­že­te vy­tvo­riť vo vir­tuál­nej reali­te čo­koľ­vek, čo chce­te.

Zdroj: the­ver­ge.com

 youtu­be.com



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter