Verte alebo neverte. BitTorrent sa chce stať certifikovanou hudobnou službou.

bittorrent.jpg Ne­dáv­no fron­tman sku­pi­ny Ra­dio­head Thom Yor­ke vy­dal cez Bit­Torrent svoj no­vý só­lo­vý al­bum. Nie­koľ­ko skla­dieb sa z ne­ho dá stiah­nuť za­dar­mo, no za al­bum ako ce­lok tre­ba za­pla­tiť 6 do­lá­rov. Ten­to expe­ri­ment je sú­čas­ťou pro­jek­tu Bit­Torrent Inc, kto­rý má umož­niť umel­com ľah­ko zdie­ľať svo­ju prá­cu s fa­nú­šik­mi. Al­bum sa stre­tol s veľ­kým ús­pe­chom, za­zna­me­nal už viac ako pol mi­lió­na stiah­nu­tí.

Te­raz, keď sa Bit­Torrent stal pla­te­nou hu­dob­nou služ­bou, ot­vá­ra­jú sa pred ním no­vé ob­zo­ry. Chce po­žia­dať RIAA o cer­ti­fi­kát pre­daj­cu.

Za­tiaľ čo ve­ľa ľu­dí z hu­dob­né­ho prie­mys­lu, pre kto­rých je bit­torren­to­vý pro­to­kol sym­bo­lom pi­rát­stva, bu­de pot­re­bo­vať is­tý čas to, aby si zvyk­lo na tú­to my­šlien­ku, sa­ma RIAA ne­vi­dí ni­ja­ký dô­vod, pre­čo by sa spo­loč­nosť ne­moh­la uchá­dzať o cer­ti­fi­ká­ciu.

Prav­da, cer­ti­fi­ká­cia RIAA sa ne­dá zís­kať zo dňa na deň. Bit­Torrent o ňu mu­sí naj­prv po­žia­dať, po­tom prejsť kom­plet­ným audi­tom, aby zís­kal punc auto­ri­zo­va­nej služ­by a dos­tal sa na zoz­nam why­mu­sic­mat­ters.com, čo je spo­loč­ná ini­cia­tí­va RIAA a Mu­sic Biz, kto­rá za­hŕňa pop­red­né po­vo­le­né hu­dob­né služ­by v Spo­je­ných štá­toch.

Pre Bit­Torrent by to bol veľ­ký ús­pech. Spo­loč­nosť mu­se­la v pos­led­ných ro­koch zniesť množ­stvo kri­ti­ky od dr­ži­te­ľov autor­ských práv. Jej uz­na­nie za auto­ri­zo­va­nú hu­dob­nú služ­bu by is­te uml­ča­lo ve­ľa kri­ti­kov.

Zdroj: torrentfreak.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter