Na Netflixe a ďalších službách je dostupných len 16 % najobľúbenejších filmov

Čo­raz viac hollywood­skych fil­mov a te­le­víz­nych re­lá­cií je dos­tup­ných po­mo­cou di­gi­tál­nych pros­tried­kov, ho­ci väč­ši­nou sú k dis­po­zí­cii na kú­pu cez iTu­nes či Goog­le Play, a nie for­mou pred­pla­te­né­ho vi­dea na po­žia­da­nie. K to­mu­to poz­nat­ku dos­pe­la štú­dia spo­loč­nos­ti KPMG, us­ku­toč­ne­ná na po­žia­dav­ku NBC Uni­ver­sal.

Štú­dia ma­la vy­vrá­tiť ar­gu­ment, že mno­ho ľu­dí si sťa­hu­je pi­rát­sky ob­sah pre­to, že ne­ma­jú mož­nosť sle­do­vať fil­my le­gál­ne. Ana­ly­zo­va­la 34 vý­znam­ných on-li­ne slu­žieb na dis­tri­bú­ciu vi­dea a uká­za­la, že až 94 % z 808 naj­po­pu­lár­nej­ších fil­mov si mož­no v USA za­ob­sta­rať on-li­ne. No ako zdô­raz­ňu­je web Torrentfreak, iba k 16 % z nich sa mož­no dos­tať cez Net­flix a iné pred­pla­te­né služ­by.

Štú­dia KPMG sí­ce na tú­to sku­toč­nosť vý­slov­ne neu­po­zor­ňu­je, no ar­gu­ment MPAA o dos­tup­nos­ti le­gál­ne­ho ob­sa­hu tak dos­tal znač­nú trhli­nu, pre­to­že prá­ve Net­flix a po­dob­né služ­by sa sta­li v Spo­je­ných štá­toch štan­dar­dom na sle­do­va­nie fil­mov na inter­ne­te. Pred­sta­vu­jú až tre­ti­nu inter­ne­to­vej pre­vádz­ky v špič­ke.

top_films_availability.png

Net­flix je sí­ce naj­lep­šia a naj­vhod­nej­šia al­ter­na­tí­va k inter­ne­to­vé­mu pi­rát­stvu, to však pla­tí len v prí­pa­de, ak bu­de po­nú­kať fil­my, o kto­ré ma­jú ľu­dia zá­ujem.

Je chvá­ly­hod­né, že 94 % top fil­mov je k dis­po­zí­cii on-li­ne, no až 84 % z nich chý­ba v naj­po­pu­lár­nej­šej služ­be. Na­vy­še naj­väč­šiu časť pi­rát­sky sťa­ho­va­né­ho ob­sa­hu tvo­ria naj­nov­šie fil­my, kto­ré eš­te nie sú le­gál­ne dos­tup­né on-li­ne ani v iTu­nes či Ama­zo­ne. Je tu te­da eš­te znač­ný pries­tor na zlep­še­nie.

Zdroj: torrentfreak.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter