Google dáva študentom a učiteľom neobmedzený priestor na úložisku Drive

Pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi Goog­le po­nú­kol fir­mám as­poň s pia­ti­mi za­mes­tnan­ca­mi no­vý prog­ram Dri­ve for Work. Ide o clou­do­vú služ­bu pre­po­je­nú s Goog­le Apps for Work, pos­ky­tu­jú­cu neob­me­dze­nú ka­pa­ci­tu clou­do­vé­ho úlo­žis­ka za 10 do­lá­rov me­sač­ne.

Te­raz pri­chá­dza s po­dob­nou po­nu­kou pre štu­den­tov. Dri­ve for Edu­ca­tion dá­va štu­den­tom pou­ží­va­jú­cim Goog­le Apps for Edu­ca­tion k dis­po­zí­cii neob­me­dze­ný clou­do­vý pries­tor do­kon­ca za­dar­mo. Pod­po­ru­je sú­bo­ry až do veľ­kos­ti 5 GB a bu­de k dis­po­zí­cii v naj­bliž­ších týž­dňoch.

Sa­moz­rej­me, kaž­dý sú­bor nah­ra­tý na Goog­le Dri­ve je šif­ro­va­ný, a to nie­len po­čas ces­ty z pou­ží­va­teľ­ské­ho za­ria­de­nia do dá­to­vé­ho cen­tra, ale aj po ulo­že­ní na server­y Goog­lu. Prís­tup však mu­sí do­hod­núť ško­la, a nie sa­mi štu­den­ti.

Zdroj: goog­le­forwork.blog­spot.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter