Yahoo po dvadsiatich rokoch končí s vyhľadávaním podľa kategórií

Spo­loč­nosť na svo­jom ofi­ciál­nom blo­gu ozná­mi­la, že 31. de­cem­bra zo za­tiaľ bliž­šie neš­pe­ci­fi­ko­va­ných dô­vo­dov ukon­čí pre­vádz­ku svo­jej služ­by Di­rec­to­ry.

Aj keď aj na­ďa­lej chce­me pou­ží­va­te­ľov spá­jať s in­for­má­cia­mi, kto­ré chcú, náš biz­nis sa vy­vi­nul a na kon­ci ro­ka pre­to Yahoo Di­rec­to­ry kon­čí," uvie­dlo Yahoo. Ad­re­sár Yahoo or­ga­ni­zo­val webo­vé strán­ky na inter­ne­te pod­ľa pred­me­tu a lo­ká­cie, a te­da umož­ňo­val iný spô­sob vy­hľa­dá­va­nia in­for­má­cií než štan­dar­dné za­dá­va­nie kľú­čo­vé­ho slo­va do vy­hľa­dá­va­ča. V sú­čas­nos­ti je Di­rec­to­ry or­ga­ni­zo­va­ný pod­ľa tém ako zdra­vie, šport a zá­ba­va, aj keď aj v ad­re­sá­ri už mož­no vy­hľa­dá­vať po­mo­cou vy­hľa­dá­va­cie­ho po­líč­ka.

Hie­rar­chic­ký ad­re­sár na vy­hľa­dá­va­nie pod­ľa tém s náz­vom Jerry and Da­vid's Gui­de to the World Wide Web vy­tvo­ri­li v ja­nuá­ri 1994 štu­den­ti Stan­for­du Jerry Yang a Da­vid Fi­lo. V mar­ci to­ho is­té­ho ro­ka pre­me­no­va­li svoj ​​pro­jekt na Yahoo, čo ma­la byť skrat­ka slo­ga­nu Yet Anot­her Hie­rar­chi­cal Of­fi­cious Orac­le (Ďal­šie hie­rar­chic­ké ús­luž­né orá­ku­lum).

In­ze­ren­ti, kto­rí za­dá­va­li svo­ju rek­la­mu na Di­rec­to­ry, prej­dú pod­ľa Yahoo na no­vú služ­bu - pod­rob­nos­ti bu­dú zve­rej­ne­né nes­kôr. Ukon­če­nie pre­vádz­ky služ­by je skôr sym­bo­lic­ký krok. Ak vez­me­me do úva­hy iné webo­vé strán­ky, kto­ré na od­strá­ne­nie vy­hľa­dá­va­nia pod­ľa ka­te­gó­rií v mi­nu­los­ti pris­tú­pi­li, nie je príl­iš prek­va­pi­vé, že na­ko­niec doš­lo aj na Yahoo. To už tiež nie je spo­loč­nosť, ako bý­va­la. Od nás­tu­pu Ma­ris­sy Mayero­vej na post ge­ne­rál­nej ria­di­teľ­ky v ro­ku 2012 pre­beh­la sé­ria ak­vi­zí­cií a bo­li spus­te­né no­vé pro­duk­ty a ap­li­ká­cie, kto­ré ma­li po­môcť udr­žať Yahoo na vý­sl­ní.

Spo­loč­nosť v pia­tok ta­kis­to ozná­mi­la, že v uto­rok ukon­čí pre­vádz­ku por­tá­lu Yahoo Edu­ca­tion, kto­rý pre­pá­ja ľu­dí so ško­la­mi a vzde­lá­va­cí­mi prog­ra­ma­mi. Od pr­vé­ho no­vem­bra po­tom má byť ukon­če­ná pre­vádz­ka qwik, čo je ap­li­ká­cia ur­če­ná na tvor­bu vi­dea, kto­rú Yahoo kú­pi­lo mi­nu­lý rok. Tím qwik bu­de pod­ľa všet­ké­ho pra­co­vať na iných pro­jek­toch v rám­ci spo­loč­nos­ti. Tá v sna­he zjed­no­du­šiť svo­ju po­nu­ku slu­žieb v pos­led­ných dvoch ro­koch už ukon­či­la viac ako šes­ťde­siat pro­duk­tov a slu­žieb.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter