Google má nový spôsob, ako získavať údaje z webových stránok

Tím Goog­le Re­search mi­nu­lý týž­deň pred­sta­vil no­vý spô­sob, ako Goog­le zís­ka­va dá­ta z webo­vých strá­nok do vý­sled­kov svoj­ho vy­hľa­dá­va­nia. Fun­kcia sa vo­lá Struc­tu­red Snip­pets (štruk­tú­ro­va­né úryv­ky). Ide o sú­časť zna­los­tnej da­ta­bá­zy Knowled­ge Graph, kto­rá sa pos­ta­rá o pria­me od­po­ve­da­nie na do­pyt. Vy­hľa­dá­vač pri­tom čer­pá z ot­vo­re­ných zdro­jov, ako je Wiki­pé­dia, Free­ba­se či CIA Woorld Fac­tbook.

Fun­kcia vy­uží­va tech­ni­ky stro­jo­vé­ho uče­nia a vie nap­rík­lad roz­li­šo­vať ta­buľ­ky s dá­ta­mi od ne­zau­jí­ma­vých ta­bu­liek, pou­ži­tých nap­rík­lad na for­má­to­va­nie webo­vých strá­nok.

Mô­že­te si po­zrieť, ako vy­ze­ra­jú no­vé štruk­tú­ro­va­né úryv­ky vo vý­sled­koch vy­hľa­dá­va­nia pa­ra­met­rov fo­toa­pa­rá­tu Ni­kon D7100.

structured_snippet_nikon.png

Goog­le pri­púš­ťa, že kva­li­ta fak­tov sa v jed­not­li­vých vý­sled­koch mô­že lí­šiť, je­ho tím však neus­tá­le pra­cu­je na zvy­šo­va­ní ich re­le­van­tnos­ti a vie­ro­hod­nos­ti.

Fun­kcia za­tiaľ pra­cu­je len v an­glic­kej ver­zii vy­hľa­dá­va­ča, vy­skú­šať si ju mô­že­te na goog­le.com/ncr.

Zdroj: goog­le­re­search.blog­spot.cz
sear­chen­gi­newatch.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter