Do testovania IT zručností sa zapojilo 14-tisíc Slovákov

Viac ako 14-ti­síc Slo­vá­kov sa za­po­ji­lo do štvr­té­ho roč­ní­ka tes­to­va­nia IT zruč­nos­tí. Pro­jekt ro­bi­la IT Aso­ciá­cia Slo­ven­ska s pod­po­rou Európ­skej ko­mi­sie. Ako in­for­mo­val Gus­táv Bu­din­ský z IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska, od ro­ku 2010 sa do tes­to­va­nia za­po­ji­lo viac ako sto­ti­síc účas­tní­kov z ce­lé­ho Slo­ven­ska.

"V tes­to­va­ní sa uká­za­lo, že Slo­vá­ci dob­re zvlá­da­jú jed­no­du­ché vy­hľa­dá­va­nie na inter­ne­te a nás­led­né extra­ho­va­nie po­ža­do­va­nej in­for­má­cie z ne­ná­roč­né­ho textu. Níz­ku ús­peš­nosť však žia­ci do­sa­hu­jú v ná­roč­nej­šom vy­hľa­dá­va­ní. Nap­rík­lad vo vy­hľa­dá­va­ní, kde je za­da­ných via­ce­ro kri­té­rií, ale­bo kde vo vý­sled­ku vy­hľa­da­nia je pot­reb­né po­ro­zu­mieť in­for­mač­ne zov­re­té­mu textu, vy­hod­no­tiť via­ce­ro kri­té­rií a čí­tať s po­ro­zu­me­ním," kon­šta­tu­je pre­zi­dent IT aso­ciá­cie Slo­ven­ska Má­rio Le­lov­ský.

Do spra­co­va­nia za­hr­nu­li od­po­ve­de pri­ja­té od má­ja do kon­ca jú­la. Cie­ľom tes­tu bo­lo zis­tiť úro­veň zá­klad­ných IT zruč­nos­tí nie­len hlav­nej cie­ľo­vej sku­pi­ny - mla­dých ľu­dí, štu­den­tov zá­klad­ných, stred­ných a vy­so­kých škôl, ale aj ši­ro­kej ve­rej­nos­ti. Ak­tuál­ne tes­to­va­nie je sú­čas­ťou kam­pa­ne Európ­skej ko­mi­sie „eS­kills for Jobs". Pro­jekt or­ga­ni­zu­jú v úz­kej spo­lup­rá­ci s mi­nis­ter­stvom fi­nan­cií, re­zor­tom škol­stva a ďal­ší­mi par­tner­mi. Ge­ne­rál­nym par­tne­rom tes­to­va­nia je spo­loč­nosť Slo­va­net. No­vin­kou pre rok 2014 bol špe­ciál­ny test ur­če­ný pre zá­klad­né ško­ly.

Naj­mlad­ší účas­tní­ci tes­tu ma­li se­dem ro­kov, bo­li to dva­ja chlap­ci a dve di­ev­ča­tá. Naj­star­ší účas­tník mal 89 ro­kov. Z tes­to­va­nia tiež vy­plý­va, že 43 per­cent žia­kov ZŠ za­ča­lo pou­ží­vať po­čí­tač už v pred­škol­skom ve­ku. Žia­ci zá­klad­nej ško­ly pou­ží­va­jú viac tab­let ako no­te­book, u os­tat­ných sku­pín je to nao­pak. Štu­den­ti zá­klad­ných a stred­ných škôl naj­čas­tej­šie pou­ží­va­jú sto­lo­vý po­čí­tač. U zvyš­ných ka­te­gó­rií sú pou­ží­va­nej­šie pre­nos­né for­my po­čí­ta­ča.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter