Len pre VIP. Na sociálnu sieť pre bohatých sa možno pripojiť za 9000 dolárov

Fa­ce­boo­ku a Goog­le+ nie­ke­dy spô­so­bu­je prob­lém, že sa na ne mô­že pri­po­jiť nao­zaj kto­koľ­vek. No te­raz je tu so­ciál­na sieť no­vé­ho dru­hu. Za­lo­žil ju skla­da­teľ Ja­mes Touchi-Pe­ters a vo­lá sa Net­ro­po­li­tan. Mô­žu sa na ňu pri­po­jiť len tí, kto­rí sú dos­ta­toč­ne bo­ha­tí.

Mu­sí­te to­tiž za­pla­tiť 6000 do­lá­rov za to, že sa pri­po­jí­te, a ďal­ších 3000 do­lá­rov tre­ba pla­tiť kaž­dý rok za to, že bu­de­te mať aj na­ďa­lej prís­tup. Na člen­stvo však tre­ba spĺňať aj ďal­šie po­žia­dav­ky: vek as­poň 21 ro­kov, uviesť svo­je sku­toč­né me­no a byd­lis­ko. Všet­ky prís­pev­ky mu­sia byť v an­glič­ti­ne. Čle­no­via mu­sia ta­kis­to súh­la­siť s tým, že nep­rez­ra­dia iden­ti­tu ďal­ších čle­nov mi­mo Net­ro­po­li­ta­nu a ne­bu­dú zho­to­vo­vať screen­sho­ty na zve­rej­ne­nie. To má umoc­ňo­vať po­cit, že ide o exklu­zív­ny taj­ný klub.

Net­ro­po­li­tan ne­bu­de ozna­mo­vať, koľ­ko čle­nov má, ale je ich vraj už nie­koľ­ko sto­viek. Hneď po štar­te bo­li server­y za­hl­te­né. No zrej­me iš­lo len o zve­da­vých náv­štev­ní­kov, kto­rí chce­li vi­dieť, ako 9000-do­lá­ro­vá so­ciál­na sieť vy­ze­rá.

Pod­ľa jed­né­ho screen­sho­tu roz­hra­nia sa zdá, že sieť bu­de nie­čím pri­po­mí­nať tak tro­chu oklieš­te­ný Goog­le+ (ok­rúh­la pro­fi­lo­vá fo­tog­ra­fia, iko­ny pre ak­ti­vi­ty, no­ti­fi­ká­cie, sprá­vy, umies­tne­nie) a nie­čím za­sa Fa­ce­book (ak­tua­li­zá­cia sta­tu­su).

Je za­ují­ma­vé, že Net­ro­po­li­tan má vlas­tnú strán­ku na Fa­ce­boo­ku, kto­rá sa za­pĺňa ko­men­tár­mi. Je zjav­né, že ten­to eli­tár­sky sce­nár a vy­hlá­se­nia ty­pu „spo­je­nie s ľuď­mi v rám­ci svoj­ho spo­lo­čen­ské­ho pos­ta­ve­nia, ale mi­mo svo­jich spo­lo­čen­ských kru­hov" či ur­če­nie „klub pre ľu­dí, kto­rí ma­jú viac pe­ňa­zí ako ča­su", ve­rej­nosť dráž­dia.

Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter