Facebook testuje miznúce príspevky

Po tom, čo Fa­ce­book neus­pel s „py­tač­ka­mi" u Snap­cha­tu, roz­ho­dol sa služ­be kon­ku­ro­vať vlas­tnou fun­kciou s po­dob­ný­mi mož­nos­ťa­mi.

Na ma­lej vzor­ke pou­ží­va­te­ľov ap­li­ká­cie Fa­ce­book pre iOS tes­tu­je zve­rej­ňo­va­nie prís­pev­kov, kto­ré po is­tom ča­se zmiz­nú. Ho­vor­ca Fa­ce­boo­ku k to­mu po­ve­dal: „Ide o ma­lú skúš­ku pr­vku na Fa­ce­boo­ku pre iOS, kto­rý umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom vop­red nap­lá­no­vať vy­ma­za­nie svo­jich prís­pev­kov."

Fa­ce­boo­ku nie sú cu­dzie ino­vá­cie a pra­vi­del­ne pri­ná­ša do svo­jej služ­by no­vé fun­kcie, kto­ré ove­ru­je na ob­me­dze­nej vzor­ke pou­ží­va­te­ľov, pri­čom zis­ťu­je spät­nú väz­bu a vy­hod­no­cu­je ich reak­cie.

Te­raz pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľom mož­nosť nas­ta­viť, aby ak­tua­li­zá­cia ich sta­tu­su zmiz­la v roz­me­dzí 1 ho­di­ny až 7 dní. Tre­ba však do­dať, že sku­toč­nosť, že prís­pe­vok zmiz­ne z váš­ho pro­fi­lu, eš­te nez­na­me­ná, že bu­de od­strá­ne­ný aj zo server­a Fa­ce­boo­ku. Vďa­ka off-li­ne zá­lo­ho­va­niu mô­že je­ho zmiz­nu­tie tr­vať až 90 dní.

Nej­de o pr­vý po­kus Fa­ce­boo­ku s „po­mi­nu­teľ­ný­mi" prís­pev­ka­mi. Ne­dáv­no pred­sta­vil sa­mos­tat­nú mes­sa­gin­go­vú ap­li­ká­ciu Slin­gshot, kto­rá umož­ní po­sie­lať fo­tog­ra­fie a vi­deá zís­ka­né pria­mo cez tú­to ap­li­ká­ciu, pri­čom prí­jem­ca ich mô­že po­ze­rať len po ur­či­tú do­bu. Po jej up­ly­nu­tí bu­dú zma­za­né.

Bu­de za­ují­ma­vé sle­do­vať, či sa no­vá fun­kcia pre­sa­dí a bu­de šir­šie up­lat­ne­ná v bu­dúc­nos­ti.

Bliž­šie in­for­má­cie o tes­to­va­nej no­vin­ke mô­že­te náj­sť pria­mo na Fa­ce­boo­ku.

Zdroj: the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter